Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták MYFUNGAR

Humánní léčivý přípravek

MYFUNGAR

krém (oxiconazoli nitras)

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek MYFUNGAR musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, poraďte se o dalším postupu s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek MYFUNGAR a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MYFUNGAR používat
 3. Jak se přípravek MYFUNGAR používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek MYFUNGAR uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK MYFUNGAR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivá látka oxikonazol tlumí růst a zastavuje množení nižších hub (kvasinek a plísní) a některých bakterií. Myfungar krém se používá k léčbě plísňových a kvasinkových onemocnění kůže končetin, trupu, vlasaté části hlavy a vnějších pohlavních orgánů, dále jako doplněk léčby plísňového onemocnění nehtů.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK MYFUNGAR POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek MYFUNGAR

 • jestliže jste alergický/á ( přecitlivělý/á) na oxikonazol, na látky chemicky příbuzné imidazolu nebo na některou z pomocných látek krémového základu.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku MYFUNGAR je zapotřebí

 • Myfungar krém se nesmí používat v okolí očí.
 • Přípravek se používá pouze na kůži, neaplikujte do pochvy..
 • Přípravek se nepoužívá u dětí mladších než 8 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Přestože vzájemné ovlivnění účinku Myfungaru a jiných současně používaných léků není známo, nepoužívejte bez porady s lékařem současně s Myfungarem žádné volně prodejné léky pro místní léčbu Vašeho onemocnění. Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že používáte Myfungar krém.

Používání přípravku MYFUNGAR s jídlem a pitím
Potrava neovlivňuje účinnost přípravku.

Těhotenství a kojení
Informujte lékaře o případném těhotenství nebo kojení, protože lékař zvažuje použití Myfungaru u těhotných a kojících žen individuálně.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje pozornost.

Důležité informace o některých složkách přípravku MYFUNGAR
Přípravek obsahuje stearylalkohol, propylenglykol, cetylalkohol, které mohou způsobit podráždění kůže, kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

3. JAK SE PŘÍPRAVEK MYFUNGAR POUŽÍVÁ

Pokud neurčí lékař jinak, nanáší se MYFUNGAR krém 1krát denně nejlépe na noc na postižená místa.
Doba použití přípravku je individuální, obvykle 2–4 týdny.

Jestliže jste použil(a) více přípravku MYFUNGAR než jste měl(a)
Při náhodném požití krému může dojít k nevolnosti a zvracení. Je vhodné zvracení vyvolat nebo podpořit a vyhledat lékaře.

Jestliže jste přestala používat přípravek MYFUNGAR
Po předčasném přerušení léčby se může Vás stav opět zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může i Myfungar způsobit nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při užívaní Myfungar se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazené dle výskytu frekvencí:

Časté (u 1–10 ze 100 léčených):
Mírné pálení, svědění
Méně časté (u 1– 10 z 1000 léče­ných):
erytém (zvláště u ekzému – proto se doporučuje léčit ekzém před aplikací Myfungaru)

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK MYFUNGAR UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Přípravek MYFUNGAR nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek MYFUNGAR obsahuje
Léčivou látkou je oxiconazoli nitras 11,47 mg, což odpovídá oxiconazolum oxiconazolum 10 mg v 1 g krému.
Pomocnými látkami jsou bílá vazelína, stearylalkohol, propylenglykol, polysorbát 60, cetylalkohol, kyselina benzoová, čištěná voda

Jak přípravek MYFUNGAR vypadá a co obsahuje toto balení
Popis: bílý nebo téměř bílý, homogenní, hydrofilní hladký, neprůhledný krém typu emulze O/V, téměř bez vůně.
Velikost balení: 30 g

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
30.9. 2009

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.