Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták LIVOSTIN

Humánní léčivý přípravek

LIVOSTIN

LIVOSTIN

oční kapky, suspenze (levocabastini hydrochloridum)

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte přípravek Livostin používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se příznaky zhorší nebo nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Livostin a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Livostin používat
 3. Jak se přípravek Livostin používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Livostin uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK LIVOSTIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Livostin je antialergikum (lék působící proti přecitlivělosti). Oční kapky Livostin se používají k rychlému a dlouhodobému zmírnění očních obtíží, např. svědění, zarudnutí očí, otoku očních víček a slzení, které jsou způsobeny alergií (přecitlivělostí) na trávy, pyl, plísně, prach a jiné látky.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK LIVOSTIN POUŽÍVAT

Nepoužívejte Livostin

 • pokud jste přecitlivělý/á na kteroukoli složku přípravku.

V případě, že si nejste těmito údaji jisti, se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Livostin je zapotřebí
Měkké kontaktní čočky
Konzervační látka benzalkonium-chlorid může způsobit podráždění očí. Zakaluje měkké kontaktní čočky.
V průběhu léčby očními kapkami obsahujícími benzalkonium-chlorid, tedy i očními kapkami Livostin, se vyvarujte kontaktu s měkkými kontaktními čočkami. Odstraňte kontaktní čočky před aplikací a počkejte nejméně 15 minut před opětovným nasazením.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Používání přípravku Livostin s jídlem a pitím není ovlivněno.

Těhotenství a kojení
Jste-li těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná, informujte svého lékaře, který rozhodne, zda můžete používat Livostin.
V období kojení používejte oční kapky Livostin pouze po poradě se svým lékařem.

Řízení motorových vozidel, obsluha strojů
Oční kapky Livostin neovlivňují bdělost, soustředění ani schopnost řízení motorových vozidel nebo obsluhy strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku Livostin
Konzervační látka benzalkonium-chlorid může způsobit podráždění očí. Zakaluje měkké kontaktní čočky.
V případě přecitlivělosti na tuto složku nesmíte přípravek používat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK LIVOSTIN POUŽÍVÁ

Použití u dětí
Použití u dětí do šesti let posoudí lékař.
Použití u dospělých a dětí od šesti let
Oční kapky Livostin jsou vyráběny v lékové formě mikrosuspenze.
Před každým použitím proto obsah lahvičky důkladně protřepejte.
Obvyklé doporučené dávkování pro dospělé a děti od šesti let je jedna kapka dvakrát denně do obou očí.
Jsou-li obtíže velice nepříjemné, můžete vkapávat do obou očí jednu kapku třikrát nebo čtyřikrát denně.
Léčba může pokračovat až do zlepšení obtíží, pokud však nenastane výrazné zlepšení nebo ústup obtíží do jednoho týdne, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem.
Při léčbě celoročních alergických obtíží lze přípravek používat v případě dobrého účinku i po několik měsíců.

Návod k použití:
Před prvním použitím očních kapek zcela odstraňte krycí kroužek lahvičky.

 1. Důkladně protřepejte obsah lahvičky ještě před odstraněním uzávěru.
 2. Zakloňte hlavu co možná nejdále dozadu.
 3. Stiskněte lahvičku a opatrně kápněte jednu kapku do vnitřního koutku oka. Potom stáhněte dolní víčko směrem dolů, s hlavou stále zakloněnou, aby se kapka dostala do prostoru mezi dolní částí oka a dolního víčka. Několikrát mrkněte, aby se kapka rovnoměrně rozptýlila do celého oka.
 4. Tentýž postup opakujte od bodu 3 i u druhého oka.

Kapacím uzávěrem se nedotýkejte povrchu oka, aby nedošlo k náhodnému znečištění obsahu.
Oční kapky nepoužívejte déle než jeden měsíc po prvním otevření lahvičky.

Jestliže jste nedopatřením požil obsah lahvičky přípravku Livostin
V případě, že nedopatřením požijete obsah lahvičky, nebo při náhodném požití přípravku dítětem, se pravděpodobně dostaví ospalost. Pokud k tomu dojde, vyhledejte lékaře. Nejlepší, co můžete mezitím udělat, je pít hodně vody.

Informace určená lékařům v případě předávkování
Při náhodném požití přípravku se doporučuje vyzvat pacienta k dostatečnému pití nealkoholických nápojů za účelem akcelerace renální eliminace levokabastinu.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, mohou mít i oční kapky LIVOSTIN nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

K nežádoucím účinkům, které byly hlášeny u očních kapek Livostin, patří:

 • časté: bolest očí a rozostřené vidění
 • méně časté: otok očních víček
 • velmi vzácné: otok očí, zarudnutí očí, přecitlivělost, zánět spojivek, zánět očních víček; určitý druh alergických obtíží charakterizovaných otokem rtů, jazyka, očních víček, kopřivkou a dušností; reakce v místě podání zahrnující pálení, zarudnutí, podráždění; bolest, otok, svědění, slzení očí, rozostřené vidění; podráždění kůže, která přišla do kontaktu s lékem; kopřivka a bolest hlavy.

5. JAK PŘÍPRAVEK LIVOSTIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Livostin obsahuje
Léčivou látkou očních kapek Livostin je levocabastinum (levokabastin) ve formě levocabastini hydrochloridum (levokabastin-hydrochloridu).
Livostin je vyráběn ve formě bílé mikrosuspenze v lahvičkách z průsvitné plastické hmoty o objemu 4 mililitry s kapátkem a zeleným šroubovacím uzávěrem k odpočítávání kapek.
Jeden mililitr očních kapek obsahuje 0,50 miligramu levokabastinu a 0,15 miligramu benzalkonium-chloridu (konzervační přísada).
Další složky jsou: propylenglykol, hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát dihydrogenfos­forečnanu sodného, hypromelóza 2910, polysorbát 80, dihydrát dinatrium-edetátu a voda na injekci.

Držitel rozhodnutí o registraci
McNeil Products Limited, c/o Johnson & Johnson
Foundation Park, Roxborough Way
Maidenhead, Berkshire
SL6 3UG, Velká Británie

Výrobce
Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
BE-2340 Beerse, Belgie
Famar A.V.E.
Agiou Dimitriou 63
GR-17456 Alimos Attiki, Řecko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Johnson & Johnson, s.r.o.
Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5
tel.: 227 012 111

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
29.2.2012

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.