Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták DIACORDIN 90 RETARD

Humánní léčivý přípravek

DIACORDIN 90 RETARD

tablety s prodlouženým uvolňováním
(diltiazemi hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek Diacordin 90 retard a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diacordin 90 retard užívat
 3. Jak se přípravek Diacordin 90 retard užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Diacordin 90 retard uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Diacordin 90 retard a k čemu se používá

Diacordin 90 retard se používá u dospělých a mladistvých od 15 let věku pro předcházení srdečních záchvatů (angina pectoris) projevujících se náhlou svíravou, křečovitou nebo palčivou bolestí na prsou, která často vystřeluje do levé ruky a je doprovázena nepříjemnými pocity tísně. Bolest vzniká při zvýšené tělesné námaze, při rozrušení a v podobných situacích, kdy jsou na činnost srdce kladeny zvýšené nároky. Diacordin 90 retard se používá u dospělých a mladistvých od 15 let věku při léčbě vysokého krevního tlaku nezapříčiněného jiným onemocněním – samostatně nebo v kombinaci s jinými léčivými přípravky.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diacordin 90 retard užívat

Neužívejte přípravek Diacordin 90 retardPokud jste přecitlivělí na diltiazem (léčivá látka přípravku Diacordin 90 retard), nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

Pokud máte těžké zpomalení srdeční činnosti (pod 40 úderů za minutu) Pokud trpíte jakýmkoliv srdečním onemocněním spojeným s poruchami rytmu (tzv. arytmie), které nemáte léčeno zavedeným kardiostimulátorem Při srdečním selhání (stav, kdy srdce není schopno dostatečně pumpovat krev) V těhotenství nebo při kojení Pokud je Vám současně podávám přípravek Verapamil a Dantrolen ve formě infuze.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Diacordin 90
Zvláštní opatrnosti je třeba při podávání tohoto přípravku v případě že:

 • Trpíte sníženou funkcí levé komory srdeční, bradykardií nebo AV blokem prvního stupně.
 • Chystáte se podstoupit celkovou anestezii, v tomto případě informujte ošetřujícího lékaře případně anesteziologa, že užíváte přípravek Diacordin.
 • Trpíte nedostatečností ledvin či jater.

Další léčivé přípravky a přípravek Diacordin 90
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Některé léky mohou ovlivnit účinnost přípravku Diacordin 90, a ten stejně tak může ovlivnit účinnost jiných léků, proto informujte svého lékaře, pokud užíváte následující přípravky.

Současné užívání s těmito přípravky vyžaduje opatrnost:

 • Lithium (léky především k léčbě psychiatrických poruch)
 • Deriváty dusičnanů
 • Alfa antagonisté
 • Amiodarone a digoxin ( léky k léčbě poruch srdeční činnosti)
 • β – blokátory (léky používané k léčbě anginy pectoris)
 • Ostatní antiarytmika (léky k léčbě poruch srdečního rytmu)
 • Karbamazepin (léky k léčbě epilepsie)
 • Rifampicin (antibiotika)
 • Teofylin (léky k léčbě dušnosti)
 • Cyklosporin (léky k potlačení obranné reakce organismu, zejm. po transplantacích)
 • Antagonisté H2 receptoru (cimetidine, ranitidine) (léky k léčbě vředu žaludku a dvanácterníku)

Přípravek Diacordin 90 s jídlem, pitím a alkoholem
Tablety se užívají současně s jídlem, nebo před jídlem, polykají se celé a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny.

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Není doporučeno užívat diltiazem v průběhu těhotenství.
Diltiazem je v nízkých koncentracích vylučován do mateřského mléka. Proto by jste neměla kojit v průběhu užívání tohoto přípravku.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může zejména na počátku léčby nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost a rychlé rozhodování.
Na základě zjištěných nežádoucích reakcí, např. závratě a nevolnost, může být Vaše schopnost řídit a obsluhovat stroje změněna.

Přípravek Diacordin 90 obsahuje laktózu
Přípravek obsahuje monohydrát laktózy. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte intolerancí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Diacordin 90 užívá

Vždy užívejte používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Doporučená počáteční dávka je obvykle 1 tableta 2 x denně, při nedostatečném účinku se dávka zvyšuje na 2 tablety 2 x denně. Nejvyšší denní dávka pro dospělé a mladistvé od 15 let jsou 4 tablety přípravku Diacordin 90 retard.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Diacordin 90 než jste měl(a)
Příznaky předávkování jsou totožné s příznaky uvedenými v bodě 4 „Možné nežádoucí účinky“. Pokud jste požil/a větší množství tablet obraťte se na svého lékaře či nemocnici.
V případě, že máte další otázky týkající se použití tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Diacordin 90
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Další tabletu užijte v obvyklou dobu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Diacordin 90
Bez porady s Vašim lékařem nepřerušujte doporučenou dobu užívání přípravku.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud se vyskytne masivní tvorba červených skvrn na kůži, celková horkost, červenání v obličeji, otoky, pocit tísně na hrudníku obtíže s dechem, pocity na mdloby apod., přerušte užívání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře.
Při užívání léčivé látky diltiazem (účinná látka přípravku Diacordin 90 retard) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky (seřazeny dle četnosti výskytu): Velmi často (možnost výskytu u více než 1 pacienta z 10): periferní edém Často (možnost výskytu u 1–10 pacientů ze 100): bolesti hlavy, závratě, AV blok 1., 2. a 3. stupně, blokáda Tatarova raménka, palpitace, návaly horka, zácpa, dyspepsie, gastrická bolest, nevolnost, erytém. Méně často (možnost výskytu u 1– 10 pacientů z 1 000): změny nálad včetně deprese, bradykardie, ortostatická hypotenze, zvracení, průjem, zvýšené hodnoty jaterních enzymů. Vzácně (možnost výskytu u více než 1 pacienta z 10 000 a sočasně méně než u 1 pacienta z 1 000): sucho v ústech Neznámé (frekvenci výskytu nelze z dostupných údajů určit): trombocytopenie, sinoatriální blok, srdeční selhání, vaskulitida, hyperplazie zubní dásně, hepatitida, fotosenzitivita, angioneurotický edém, vyrážka, erythema multiforme, pocení, exfoliativní dermatitida, akutní pustulózní exantém, deskvamační erytém, gynekomastie.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek Diacordin 90 uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za uvedeným „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Diacordin 90 obsahuje

 • Léčivou látkou je Diltiazem hydrochloride 90 mg v 1 tabletě s prodlouženým uvolňováním.
 • Dalšími pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, upravený montánní vosk, magnesium-stearát, methylovaný oxid křemičitý, hypromelóza 2910/15, makrogol 6000, polysorbát 80, žlutý oxid železitý, mastek, simetikonová emulze SE 4.

Jak přípravek Diacordin 90 vypadá a co obsahuje toto balení
Diacordin 90 jsou žlutohnědé potahované tablety.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva k. s., Praha, Česká republika

Tento příbalový leták byl naposledy revidován:
15.2. 2012

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.