Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták ARUFIL

Humánní léčivý přípravek

ARUFIL

ARUFIL

Oční kapky, roztok
(Povidonum K30)

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
  • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů, musíte se poradit s lékařem.

V příbalovém letáku naleznete:

  1. Co je přípravek ARUFIL a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ARUFIL používat
  3. Jak se přípravek ARUFIL používá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak ARUFIL uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Arufil a k čemu se používá

Přípravek se používá k symptomatické léčbě syndromu suchého oka (suchý zánět spojivek), který je způsoben poruchou omývání citlivého povrchu oka slzami. Nejčastějšími příznaky syndromu suchého oka jsou pálení, pocit cizího tělíska nebo písku, tlak, únava očí, pocit přilnutí víček k oku, světloplachost, bolest při vkapávání očních kapek, špatná snášenlivost pobytu ve větru, v zakouřené místnosti, v klimatizovaném prostředí, zhoršení vidění k večeru, kolísání vidění během dne a paradoxně i zvýšené slzení.
Přípravek mohou používat dospělí, mladiství a děti všech věkových kategorií.
Léčivá látka přípravku – povidonum K30 – je ve vodě rozpustná směs stejnorodých polymerů, které svou vhodnou vazkostí napomáhají nahrazovat úbytek přirozeného ochranného filmu na povrchu rohovky u osob postižených „suchostí očí“, tj. stavem, ke kterému dochází při poklesu produkce slz.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Arufil používat

Nepoužívejte přípravek Arufil, jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
Před použitím přípravku Arufil se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Během léčby přípravkem jsou nutné pravidelné kontroly oční rohovky lékařem.
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 5 dnů.

Další léčivé přípravky a Arufil
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Jestliže je nutné do oka aplikovat více než jeden léčivý přípravek, musí být mezi aplikacemi jednotlivých přípravků dodržen interval nejméně 5 minut a přípravek Arufil vždy použijte až jako poslední.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
O vhodnosti používání přípravku Arufil během těhotenství a při kojení se poraďte se svým lékařem. Není dosud známo, zda přípravek prochází placentou či přechází do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Bezprostředně po aplikaci může Arufil i při správném používání způsobit krátkodobé a částečné zamlžení oka. Po tuto dobu nesmíte řídit motorové vozidlo ani vykonávat činnost, která vyžaduje zvýšenou pozornost.
Přípravek Arufil obsahuje benzalkonium-chlorid (konzervační látka).
Benzalkonium-chlorid může způsobit dráždění očí a obarvuje měkké kontaktní čočky. Vyvarujte se kontaktu přípravku s měkkými kontaktními čočkami. Odstraňte kontaktní čočky před aplikací a počkejte nejméně 15 minut před opětovným nasazením.

3. Jak se přípravek Arufil používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá dávka přípravku je 4krát denně (i častěji) 1 kapku do dolního spojivkového vaku. Přípravek je určen k trvalému používání.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Arufil?
V takovém případě aplikujte dávku hned, jak si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Dále pokračujte dle stanoveného schématu léčby, které Vám určil lékař.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:
Časté (postihují 1 až 10 ze 100 pacientů): mírné přechodné pálení nebo lepkavý pocit.
Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 pa­cientů): podráždění nebo reakce z přecitlivělostiU některých pacientů může přechodně dojít k rozmazanému vidění.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak Arufil uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25°C, lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Po prvním otevření nepoužívejte déle než 6 týdnů.
Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na etiketě lahvičky a krabičce za EXP/Použitelné do:.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Arufil obsahuje
Léčivou látkou je povidonum K30 20 mg v 1 ml (= 24 kapek) vodného roztoku.
Pomocnými látkami jsou: benzalkonium-chlorid, dihydrát dinatrium-edetátu, dodekahydrát hydrogenfosfo­rečnanu sodného, dihydrát dihydrogenfos­forečnanu sodného, chlorid sodný, voda na injekci.

Jak přípravek Arufil vypadá a co obsahuje toto balení
Transparentní (průsvitná) LDPE lahvička s kapátkem, bílý PP šroubovací uzávěr, krabička.
Balení: 1×10 ml, 3×10 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Chauvin ankerpharm GmbH, Brunsbütteler Damm 165–173, 13581 Berlín, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Chauvin ankerpharm GmbH, organizační složka
V Domově 71, 130 00 Praha 3

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
12.9.2012

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.