Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták SANORIN 1 PM

Humánní léčivý přípravek

Sanorin 1‰, nosní kapky, roztok

(Naphazolini nitras)

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Sanorin 1‰ musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, neprodleně navštivte lékaře.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Sanorin 1‰ a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sanorin 1‰ používat
 3. Jak se Sanorin 1‰ používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Uchovávání přípravku Sanorin 1‰
 6. Další informace
 • Léčivou látkou je naphazolini nitras 0,01 g v 10 ml.
 • Pomocné látky jsou kyselina boritá, edamin, methylparaben, čištěná voda.

Skleněná lahvička obsahuje 10 ml roztoku.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
TEVA Czech Industries s.r.o., Opava – Komárov, Česká republika

1. CO JE SANORIN 1‰ A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

S anorin 1‰ způsobuje zúžení zánětem rozšířených cév nosní sliznice, což vede ke zmenšení otoku sliznice a uvolnění hlenu z nosu, vedlejších nosních dutin a trubice spojující střední ucho a hltan (Eustachovy trubice). Tím je umožněno volné dýchání nosem. Léčebný účinek nastupuje zpravidla do 5 minut a přetrvává 4–6 hodin.
Sanorin 1‰ se používá k mírnění příznaků u akutní rýmy, zánětu vedlejších nosních dutin a zánětu středního ucha. Dále se podává na doporučení lékaře k opadnutí otoku sliznice při diagnostických a léčebných zákrocích. Sanorin 1‰ mohou používat mladiství starší 15 let a dospělí.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SANORIN 1‰ POUŽÍVAT

Nepoužívejte Sanorin 1‰:

 • jestliže jste přecitlivělý(á) alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku Sanorinu

  1‰. Nejčastějšími projevy přecitlivělosti jsou kožní vyrážka a svědění.

 • jestliže trpíte suchým zánětem nosní sliznice (projevuje se pocitem sucha v nose a tvorbou strupů v okolí nosních průduchů).

  Přípravek nesmí být podáván dětem a mladistvým do 15 let věku.

Zvláštní opatrnosti při použití Sanorin 1‰ je zapotřebí:

 • jestliže trpíte závažným onemocněním srdce a cév (srdeční nedostatečnost, vysoký krevní tlak)
 • jestliže trpíte poruchou látkové přeměny (cukrovka, zvýšená činnost štítné žlázy)
 • jestliže trpíte nádorem nadledvin (feochromocytom)
 • jestliže trpíte průduškovým astmatem
 • jestliže jste léčeni některými léky užívanými k léčbě depresí nebo Parkinsonovy choroby (inhibitory monoaminoxidázy) nebo jinými látkami, které mohou zvyšovat krevní tlak.

Těhotenství a kojení:
Sanorin 1‰ je možno používat během těhotenství a kojení pouze na doporučení lékaře.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Další informace o některých složkách přípravku:
Přípravek obsahuje konzervační látku methylparaben, který může vyvolat alergickou reakci a to i opožděně ( s odstupem několika hodin po aplikaci přípravku).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Při současném podávání Sanorinu 1‰ a některých léků užívaných k léčbě depresí nebo Parkinsonovy choroby (inhibitory monoaminoxidázy, tricyklická antidepresiva) může dojít ke zvýšení krevního tlaku.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

3. JAK SE SANORIN 1‰ POUŽÍVÁ

Pokud lékař neurčí jinak, vkapává se 1 až 3 kapky přípravku do obou nosních dírek, a to několikrát denně (postačuje 3krát denně). Mezi jednotlivými dávkami musí být časový odstup nejméně 4 hodiny. Přípravek se používá krátkodobě. Neměl by být používán déle než po dobu 1 týdne. Pokud dojde k uvolnění nosního průduchu, může být léčba ukončena i dříve. Opakovaně se přípravek smí podat až po několikadenním přerušení terapie.
Přípravek se vkapává do nosní dírky v mírném záklonu hlavy. Při vkapávání do levé nosní dírky je doporučeno hlavu pootočit doleva a při vkapávání do pravé nosní dírky je doporučeno hlavu pootočit doprava. Při krvácení z přední části nosu lze zavést vatový tampónek smočený v přípravku.
Jestliže máte pocit, že účinek Sanorinu1‰ je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste použil(a)více Sanorinu 1 ‰, než jste měl:
Při náhodném požití většího množství přípravku dítětem nebo dospělým okamžitě vyhledejte lékaře či lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Sanorin 1 ‰:
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:

Podobně jako všechny léky, může mít i Sanorin 1‰ nežádoucí účinky. U zvláště citlivých pacientů se občas mohou vyskytnout mírné nežádoucí účinky jako pálení a suchost nosní sliznice. Ve zcela ojedinělých případech mohou být po odeznění účinku pozorovány silné pocity ucpaného nosu. Velmi vzácně (zejména při předávkování) se mohou dostavit celkové účinky v důsledku podráždění sympatického nervstva, jako je nervozita, zvýšené pocení, bolest hlavy, třes, zrychlení srdeční činnosti, bušení srdce a zvýšený krevní tlak. Dlouhodobé a časté používání Sanorinu 1 ‰ může vést k chronickému ucpávání nosu a vysychání sliznice.
Jestliže zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU SANORIN 1‰

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 0C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Chraňte před mrazem.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek spotřebujte do 28 dní od jeho otevření.

6. DALŠÍ INFORMACE

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Datum poslední revize textu:
7.1.2010

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.