Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták SANORIN-ANALERGIN

Humánní léčivý přípravek

SANORIN-ANALERGIN

(Naphazolini nitras, antazolini mesilas)
Oční a nosní kapky, roztok

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však SANORIN-ANALERGIN musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je SANORIN-ANALERGIN a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SANORIN-ANALERGIN používat
 3. Jak se SANORIN-ANALERGIN používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak SANORIN-ANALERGIN uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE SANORIN-ANALERGIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

SANORIN-ANALERGIN se používá jako nosní i oční kapky k mírnění příznaků senné rýmy, vazomotorické alergické rýmy (projevuje se pocitem ucpaného nosu a vodnatým výtokem) a alergického zánětu spojivek.
Má protialergický účinek a vyvolává zúžení cévek, což při podání do nosu vede ke zmenšení otoku nosní sliznice a uvolnění hlenu, a tím umožňuje volné dýchání. Při podání do oka dochází ke zúžení průsvitu cév spojivkové tkáně a k vysušení sliznice spojivkového vaku.
Léčebný účinek nastupuje velmi rychle a přetrvává několik hodin (4 hodiny a více).
Přípravek mohou používat děti od 3 let, mladiství a dospělí.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SANORIN-ANALERGIN POUŽÍVAT

Nepoužívejte SANORIN-ANALERGIN

 • jestliže jste přecitlivělý(á) alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoliv další složku přípravku SANORINU-ANALERGIN . Nejčastějšími projevy přecitlivělosti jsou kožní vyrážka a svědění.
 • jestliže trpíte suchým zánětem nosní sliznice (projevuje se pocitem sucha v nose a tvorbou strupů v okolí nosních průduchů).
 • jestliže trpíte zeleným zákalem s úzkým úhlem, nesmíte SANORIN-ANALERGIN vkapávat do oka.

  Přípravek nesmí být podáván dětem do 3 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku SANORIN-ANALERGIN je zapotřebí

 • jestliže trpíte závažným onemocněním srdce a cév (srdeční nedostatečnost, vysoký krevní tlak).
 • jestliže trpíte poruchou látkové přeměny (cukrovka, zvýšená činnost štítné žlázy).
 • jestliže trpíte nádorem nadledvin (feochromocytom).
 • jestliže trpíte průduškovým astmatem.
 • jestliže jste léčeni některými léky užívanými k léčbě depresí či Parkinsonovy choroby (inhibitory monoaminoxidázy) nebo jinými léky, které mohou zvyšovat krevní tlak.
 • jestliže je u Vás plánován operační výkon v celkové anestezii.
 • jestliže používáte kontaktní čočky, je třeba zabránit přímému kontaktu čoček s kapkami, protože by mohlo dojít k jejich zkalení. Před použitím přípravku SANORIN-ANALERGIN čočky z oka vyjměte a umístěte je zpět až za 15 minut po použití kapek.

  Pokud trpíte výše uvedenými onemocněními nebo užíváte výše uvedené léky, používejte přípravek SANORIN-ANALERGIN pouze na doporučení lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Při současném podávání přípravku SANORIN-ANALERGIN a některých léků užívaných k léčbě depresí nebo Parkinsonovy choroby (tzv. inhibitorů monoaminooxidázy) může dojít ke zvýšení krevního tlaku. Proto se SANORIN-ANALERGIN nesmí používat s inhibitory monoaminooxidázy současně, ani v období 14 dnů po ukončení jejich podávání.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
SANORIN-ANALERGIN je možno používat během těhotenství a kojení pouze na doporučení lékaře.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Avšak při kapání do oka může ojediněle dojít k přechodnému rozmazanému vidění a proto tyto činnosti vyžadující zvýšenou pozornost je možno vykonávat až po odeznění tohoto přechodného účinku.

Důležité informace o některých složkách přípravku SANORIN-ANALERGIN
Přípravek obsahuje konzervační látku methylparaben, který může vyvolat alergickou reakci a to i opožděně (s odstupem několika hodin po aplikaci přípravku).

3. JAK SE SANORIN-ANALERGIN POUŽÍVÁ

Pokud lékař neurčí jinak, podávají se následující dávky:
Při použití do nosu si dospělí kapou několikrát denně 2 – 3 kapky přípravku SANORIN-ANALERGIN do každé nosní dírky. Dětem od 3 let se podávají 1 – 2 kapky do každé nosní dírky 3 – 4krát denně. Mezi jednotlivými dávkami musí být časový odstup nejméně 4 hodiny. Přípravek se používá krátkodobě. Neměl by být používán déle než po dobu 1 týdne u dospělých a 3 dnů u dětí. Opakovaně se přípravek smí podat až po několikadenním přerušení terapie.
SANORIN-ANALERGIN se vkapává do nosní dírky v mírném záklonu hlavy. Při vkapávání do levé nosní dírky je doporučeno hlavu pootočit doleva a při vkapávání do pravé nosní dírky je doporučeno hlavu pootočit doprava.
Při podávání do oka se dětem starším 3 let a dospělým kapou 3 – 4 krát denně 1 – 2 kapky do každého z postižených očí krátkodobě anebo s několikadenními přestávkami. SANORIN-ANALERGIN se podává při záklonu hlavy nebo vleže a vkapává se do vnitřního očního koutku.
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku SANORIN-ANALERGIN je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste použil(a) více přípravku SANORIN-ANALERGIN, než jste měl
Při požití přípravku SANORIN-ANALERGIN je riziko předávkování, a to zejména u malých dětí, s následujícími příznaky: snížení tělesné teploty, zpomalení srdeční frekvence, nadměrné pocení, ospalost, zvýšení krevního tlaku popř. následné snížení krevního tlaku až bezvědomí. Proto při náhodném požití přípravku SANORIN-ANALERGIN dítětem i dospělým vyhledejte okamžitě lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít SANORIN-ANALERGIN
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i SANORIN-ANALERGIN nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
U zvláště citlivých pacientů se občas mohou vyskytnout mírné nežádoucí účinky jako pálení a suchost nosní sliznice. Ve zcela ojedinělých případech mohou být po odeznění účinku pozorovány silné pocity ucpaného nosu. Velmi vzácně (zejména při předávkování) se mohou dostavit celkové účinky v důsledku podráždění sympatického nervstva, jako je nervozita, zvýšené pocení, bolest hlavy, třes, zrychlení srdeční činnosti, bušení srdce a zvýšený krevní tlak.
Při použití delším než 1 týden u dospělých a 3 dnů u dětí stoupá riziko návyku s intenzivním zduřováním sliznice a ucpáváním nosu v krátké době po podání. Dlouhodobé a časté používání přípravku SANORIN-ANALERGIN do nosu může vést k chronickému ucpávání nosu a vysychání sliznice.
Při podání přípravku do oka může dojít k podráždění v místě aplikace a vzácně může být pozorováno rozšíření zornic. Ojediněle se mohou dostavit celkové účinky jako při podání do nosu.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK SANORIN-ANALERGIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30 0C v původním vnitřním obalu a v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Chraňte před mrazem.
Po otevření spotřebujte do 28 dní. Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla doložena na dobu 28 dní při 25C.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek SANORIN-ANALERGIN obsahuje

 • Léčivými látkami jsou naphazolini nitras 2,5 mg a antazolini mesilas 50 mg v 10 ml roztoku.
 • Pomocné látky jsou kyselina boritá, dihydrát edetanu disodného, methylparaben, sterilisovaná čištěná voda.

  Jak přípravek SANORIN-ANALERGIN vypadá a co obsahuje toto balení:

  Skleněná lahvička obsahuje čirou bezbarvou kapalinu bez mechanických nečistot.

  Velikost balení: 10 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Teva Czech Industries s.r.o.
Ostravská 29, č.p. 305
PSČ 747 70 Opava, Komárov
Česká republika

Tento příbalový leták byl naposledy schválen:
1.8.2012

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.