Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták ESPUMISAN KAPKY 100 MG/ML

Humánní léčivý přípravek

ESPUMISAN KAPKY 100 MG/ML

Espumisan kapky 100 mg/ml,

perorální kapky, emulze
Léčivá látka: simeticonum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Espumisan kapky 100 mg/ml užívat
 3. Jak se Espumisan kapky 100 mg/ml užívají
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Espumisan kapky 100 mg/ml uchovávat
 6. Další informace

1. Co je přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml a k čemu se používá

Espumisan kapky 100 mg/ml léčí příznaky plynatosti (nadýmání a zvýšený odchod plynů konečníkem) a jsou vhodné pro všechny věkové skupiny pacientů. Způsobují rozpad bublinek plynu nacházejících se v potravě a na sliznici zažívacího traktu. Plyny uvolněné tímto způsobem mohou být následně vstřebány střevní stěnou nebo odstraněny z těla činností střev.

Použití
Espumisan kapky 100 mg/ml se používají:

 • k léčbě příznaků zažívacích obtíží způsobených plyny, např. hromadění plynů ve střevech (meteorismus), při plynatosti nebo při zvýšené tvorbě střevních plynů po operacích
 • k přípravě na zobrazovací vyšetření v oblasti břicha (např. rentgenologické a sonografické vyšetření, endoskopická vyšetření, jako doplněk suspenzí kontrastních látek).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Espumisan kapky 100 mg/ml užívat

Neužívejte Espumisan kapky 100 mg/ml

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku simeticon nebo na kteroukoli další složku přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml. Uvědomte si prosím, že se to týká i jiných osob, kterým podáváte Espumisan kapky 100 mg/ml.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml je zapotřebí
Při nově vzniklých a/nebo přetrvávajících žaludečních obtížích musíte navštívit lékaře, aby mohla být zjištěna příčina těchto obtíží a možné základní onemocnění, které vyžaduje jinou léčbu.
Porada s lékařem je doporučena zejména při podávání přípravku dětem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Interakce s jinými léky nejsou známy.

Užívání přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml s jídlem a pitím
Žádná zvláštní upozornění.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Protože nejsou k dispozici žádné klinické údaje o užívání přípravku během těhotenství, užívání přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml během těhotenství a kojení se nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Žádná zvláštní upozornění.

Důležité informace o některých složkách přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml
Tento léčivý přípravek obsahuje sorbitol. Jestliže Vám lékař někdy sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se před užitím tohoto léčivého přípravku s lékařem.

3. Jak se Espumisan kapky 100 mg/ml užívají

Vždy užívejte Espumisan kapky 100 mg/ml přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Existují dva způsoby, jak odměřit dávku přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml: V závislosti na velikosti dávky můžete k dávkování použít:

 • uzávěr s kapátkem
 • odměrku se stupnicí v mililitrech (ml)

Podrobnější pokyny k používání odměrných pomůcek jsou uvedeny níže v dávkovacích tabulkách.

Dávkování
Přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml dávkujte podle intenzity obtíží.
Obvyklé dávkování je následující:
Při zažívacích obtížích způsobených plyny
Věková skupina Dávkování v kapkách
Kojenci 5–10 kapek se dá do každé lahvičky s kojeneckou výživou nebo se podá kojenci malou lžičkou bezprostředně před každým kojením 1–6 let 10 kapek 3–5krát denně 6–14 let 10–20 kapek 3–5krát denně
Mladiství a dospělí 20 kapek 3–5krát denně
Espumisan kapky 100 mg/ml je možné užívat také po operacích.
Espumisan kapky 100 mg/ml se užívají s jídlem nebo po jídle, a nebo také před spaním, je-li třeba.
Espumisan kapky 100 mg/ml by měly být užívány po celou dobu přetrvávání obtíží.
Espumisan kapky 100 mg/ml mohou být užívány dlouhodobě pouze na radu lékaře.Viz také bod 2

„Čemu musíte věnovat pozornost“.

K přípravě na zobrazovací vyšetření Dávkování v ml (odměrka) 1 ml 3krát denně po jídle v den před vyšetřením a 1 ml ráno v den vyšetření

Jako doplněk suspenzí kontrastních látek
Dávkování v ml (odměrka)
2–4 ml do 1 litru suspenze kontrastní látky (jídla) pro dvojitě kontrastní zobrazení
K přípravě na vyšetření žaludku a tenkého střeva (endoskopii)
Dávkování v ml (odměrka)
2–3 ml před endoskopií Je-li třeba, v průběhu vyšetření může být kanálkem endoskopu podáno více emulze, aby se odstranily překážející bublinky pěny

Způsob a délka užívání
Před použitím dobře protřepejte!
Používání uzávěru s kapátkem (10–25 kapek):
Lahvičku je třeba držet svisle, otvorem kapátka směřujícím dolů. 25 kapek odpovídá 1 ml (což odpovídá 100 mg simeticonu).

Používání odměrky:
K šroubovacímu uzávěru lahviček s kapátkem o objemu 30 ml a 50 ml je jako odměrná pomůcka přiložena odměrka se stupnicí v mililitrech. Je-li třeba (např. při dávkách 25 kapek a více), může být vytažena a použita k odměření dávky místo uzávěru s kapátkem.
Poznámka: Vzhledem k nebezpečí spolknutí musí být odměrka uchovávána mimo dosah dětí.

Jestliže jste užil/a více přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml, než jste měl/a
Není pravděpodobné, že by užití nadměrného množství Espumisan kapky 100 mg/ml mělo jakýkoliv škodlivý účinek. I velká množství přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml jsou snášena bez obtíží.
Léčivá látka přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml, simeticon, způsobuje rozpad pěny v zažívacím traktu čistě fyzikální cestou. Simeticon se nevstřebává a při průchodu střevy není chemicky ani enzymaticky měněn. ** Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml**
V takovém případě můžete kdykoli užít vynechanou dávku. Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml
Mohlo by dojít k opětovnému výskytu obtíží.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky spojené s užíváním přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml nebyly dosud zaznamenány. Pokud si všimnete nežádoucích účinků, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak Espumisan kapky 100 mg/ml uchovávat

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a štítku za “použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po prvním otevření je přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml stabilní po dobu 3 následujících měsíců. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml obsahuje
Léčivou látkou je simeticonum.
1 ml perorální emulze obsahuje simeticonum 100 mg.
Pomocnými látkami jsou makrogol-stearát, glycerol- monostearát 40–50, kyselina sorbová, hydroxid
sodný ( k úpravě pH), draselná sůl acesulfamu, chlorid sodný, nekrystalizující sorbitol 70% ( E 420),
karbomer,, dihydrát natrium-citrátu, banánové aroma, čištěná voda.
Jak Espumisan kapky 100 mg/ml vypadají a co obsahuje toto balení
Espumisan kapky 100 mg/ml je mléčně bílá, slabě viskózní emulze v 30 ml a 50 ml lahvičkách
z hnědého skla s uzávěrem s kapací vložkou, šroubovacím uzávěrem a odměrným víčkem.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, 12489 Berlín, Německo
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Velká Británie (RMS) Espumisan 100 mg/ml oral drops, emulsion
Bulharsko Еспумизан комфорт 100 mg/ml перорални капки,емулсия
Česká republika Espumisan kapky 100 mg/ml
Estonsko Espumisan 100 mg/ml
Finsko Espumisan 100mg/ml tipat, emulsio
Maďarsko Espumisan 100 mg/ml belsőleges emulzió
Lotyšsko Espumisan 100 mg/ml emulsija iekšķīgai lietošanai
Polsko Espumisan 100 mg/ml
Rumunsko Espumisan 100 mg/ml, picături orale, emulsie
Slovinsko Espumisan 100 mg/ml, peroralne kapljice, emulzija
Slovenská republika Espumisan comfort 100 mg/ml perorálne emulzné kvapky

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 28.7.2010

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.