Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták PARAMAX COMBI 500 MG/65 MG

Humánní léčivý přípravek

PARAMAX COMBI 500 MG/65 MG

Paramax Combi 500 mg/65 mg

tablety

paracetamolum/coffeinum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Paramax Combi a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Paramax Combi užívat
 3. Jak se Paramax Combi užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Paramax Combi uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PARAMAX COMBI A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Paramax Combi je přípravek zmírňující bolest a snižující horečku (analgetikum a antipyretikum). Paramax
Combi obsahuje dvě léčivé látky, paracetamol a kofein. Paracetamol zmírňuje bolest a snižuje horečku a kofein zvyšuje účinek proti bolesti.
Paramax Combi se užívá k léčbě příznaků mírné až středně silné bolesti, jako je například bolest hlavy, bolest zubů, bolest při menstruaci, a/nebo vysoké teploty.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PARAMAX COMBI UŽÍVAT

Neužívejte Paramax Combi
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na paracetamol nebo kofein nebo na kteroukoli další složku přípravku Paramax Combi,
- nepodávejte dětem mladším než 12 let.
- jestliže trpíte závažnou nedostatečností funkce jater (Child-Pughovo skóre > 9).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Paramax Combi je zapotřebí
Poraďte se před užíváním přípravku Paramax Combi se svým lékařem:
- jestliže máte závažné onemocnění jater nebo ledvin (včetně alkoholického onemocnění jater),
- jestliže pijete velká množství kávy nebo čaje obsahujícího kofein. Současné užívání může způsobit podráždění vyvolané kofeinem a pocit napětí.
- jestliže máte problémy s alkoholem nebo některé onemocnění jater. Neužívejte Paramax Combi a alkohol současně; účinek alkoholu se při současném užití přípravku Paramax Combi nezvyšuje,
- jestliže trpíte chronickou podvýživou a nedostatkem enzymu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy,
- jestliže máte Gilbertův syndrom (familiární nehemolytická žloutenka).
Pokud užíváte jiné prostředky pro zmírnění bolesti, které obsahují paracetamol, neměl(a) byste užívat
Paramax Combi bez konzultace s lékařem nebo lékárníkem. Nikdy neužívejte vyšší než doporučené dávky paracetamolu. Vyšší než doporučené dávky neposkytují větší zmírnění bolesti, ale mají za následek riziko poškození jater. Příznaky poškození jater se normálně objeví po několika dnech nadměrného příjmu paracetamolu. Proto je důležité, abyste co nejdříve navštívil(a) lékaře, pokud jste užil(a) příliš vysokou dávku.


Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, protože léky mohou ovlivňovat účinek jiných léčiv.

Zvláštní pozornost věnujte následujícím lékům a přípravkům obsahující přírodní látky:
- antikoagulační prostředky (léky proti srážení krve),
- metoklopramid a domperidon (léky užívané při nevolnosti a zvracení),
- chloramfenikol (antibiotikum),
- kolestyramin (lék na snížení hladiny cholesterolu v krvi),
- fenobarbital, fenytoin a karbamazepin (léky užívané k léčbě epilepsie),
- rifampicin (lék užívaný při léčbě tuberkulózy),
- probenecid (lék užívaný při léčbě dny),
- zidovudine (lék při léčbě HIV),
- třezalka tečkovaná ( hypericin, v některých přírodních přípravcích).
Příležitostné dávky tablet Paramax Combi a antikoagulačních prostředků lze užívat, avšak pokud potřebujete užívat lék pro zmírnění bolesti denně po dlouhou dobu, poraďte se se svým lékařem.

Užívání přípravku Paramax Combi s jídlem a pitím
Neužívejte tento přípravek spolu s alkoholickými nápoji. Měl(a) byste omezit pití nápojů s obsahem kofeinu (káva, čaj, kola).

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Za normálních podmínek léčby lze Paramax Combi v těhotenství a při kojení užívat. Nicméně by se měl užívat po pečlivém vyhodnocení poměru mezi prospěchem a rizikem, které provede lékař.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Paramax Combi nemá žádný známý vliv na řízení dopravních prostředků nebo obsluhu strojů.

3. JAK SE PARAMAX COMBI UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Paramax Combi přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á) poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pouze k vnitřnímu a krátkodobému použití.
Dospělí a děti starší 12 let
Obvyklá dávka je 1 až 2 tablety až třikrát denně nebo podle potřeby.
Dávka 1-2 tablet by se neměla používat v kratším intervalu než po 6 hodinách. Přesné stanovení intervalu mezi dávkami závisí na příznacích a maximální celkové denní dávce.
Nepřekračujte denní doporučenou dávku 6 tablet během 24 hodin.
Pokud potíže přetrvávají po dobu delší než tři dny, měl(a) byste požádat svého lékaře o radu.
Starší osoby
Platí totéž co pro dospělé.


Děti
Nedoporučuje se pro děti mladší 12 let.


Jestliže jste užil(a) více přípravku Paramax Combi než jste měl(a)
V případě předávkování a otravy se ihned obraťte na lékaře nebo pohotovostní jednotku nemocnice, dokonce i když se cítíte dobře, vzhledem k riziku opožděného závažného poškození jater. Příznaky v případě předávkování jsou bledost, nevolnost, zvracení, nechutenství, bolest břicha, třes, nervozita, vzrušení, zvýšené vylučování moči, poruchy trávící soustavy, zrychlená srdeční činnost nebo poruchy srdečního rytmu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Paramax Combi
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte v léčbě obvyklým způsobem.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Paramax Combi nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Paramax Combi může způsobovat snížení počtu bílých krvinek a snížení Vaši odolnosti proti infekci.
Přestaňte užívat přípravek Paramax Combi a ihned navštivte svého lékaře, pokud zaznamenáte infekci s příznaky, jako je horečka a závažné zhoršení Vašeho celkového stavu, nebo horečka s příznaky místní infekce, jako je bolest v krku/hrtanu/ústech, nebo problémy s močením. Provede se krevní zkouška pro ověření možného snížení počtu bílých krvinek (agranulocytózy).
Následující přehled pokrývá všechny dosud hlášené nežádoucí účinky podle frekvence jejich výskytu:
Časté (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100):

 • nevolnost,
 • nespavost,
 • neklid,
 • zrychlená srdeční tepová frekvence.

Vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10000):

 • přecitlivělost (včetně vyrážky).


Velmi vzácné (postihují méně než 1 uživatele z 10000):

 • poruchy krvetvorby včetně trombocytopenie (nízký počet krevních destiček) a agranulocytózy (nízký počet bílých krvinek zvaných granulocyty).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK PARAMAX COMBI UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí a dospívajících.
Přípravek Paramax Combi nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za
EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Paramax Combi obsahuje
Léčivou látkou je paracetamol a kofein. Každá tableta obsahuje 500 mg paracetamolu a 65 mg kofeinu.
Ostatními složkami jsou povidon 29-32, mikrokrystalická celulosa, kyselina stearová a magnesium- stearát.

Jak přípravek Paramax Combi vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé tablety ve tvaru tobolky s půlicí rýhou z jedné strany o šířce 7,5 mm a délce 18 mm.
Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
Velikosti balení: 60 a 100 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Vitabalans Oy
Varastokatu 8
FI-13500 Hämeenlinna
FINSKO
Tel: + 358 (3) 615600
Fax: + 358 (3) 6183130
Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EEA pod následujícími názvy:
Paramax Extra: EE, LT, LV, SK
Paramax Comp: FI, HU, PL, SI
Paramax Combi: CZ
Para-Caf: DE
Arax Extra: DK
Paracut Comp: SE


Tento příbalový leták byl naposledy schválen
10.11.2010

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.