Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták VERRUMAL

Humánní léčivý přípravek

Verrumal

Kožní roztok
Fluorouracilum, Acidum salicylicum


Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.Viz bod 4.


Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek Verrumal a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Verrumal používat
 3. Jak se přípravek Verrumal používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Verrumal uchovávat
 6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Verrumal a k čemu se používá

Verrumal obsahuje léčivé látky: fluorouracilum 0,5g, acidum salicylicum 10,0g ve 100g roztoku.
Verrumal je kožní roztok k místnímu podání při léčbě bradavic.
Verrumal je vysoce účinný kombinovaný lék k odstraňování bradavic nekrvavým a bezbolestným způsobem. Výraznou měrou snižuje též riziko opětovného výsevu. Léčivá látka fluorouracil ničí chorobně se množící buňky bradavic. Fluorouracil (FU) patří mezi cytostatika (léky tlumící růst buněk). Účinek FU je dán působením na buňky ve stadiu růstu (jako je tomu u bradavic) a to na úrovni přepisu genetických informací nukleových kyselin. Kyselina salicylová působí v roztoku jako keratolytikum - změkčuje a odstraňuje rohovinu a současně usnadňuje průnik léčivé látky do hloubky bradavice. Další složka přípravku, dimethylsulfoxid, zajišťuje dokonalé rozpuštění léčivých látek v roztoku.
Verrumal se používá k léčbě bradavic (Verrucae vulgares - bradavice obecné, Verrucae planae - ploché bradavice, Verrucae plantares - bradavice na ploskách nohou, Verrucae filliformes et digitatae -nitkovité a prstovité bradavice).


2. Čemu musíte věnovat pozornost než začnete přípravek Verrumal používat

Nepoužívejtepřípravek Verrumal

 • jestliže jste alergický(á) na fluorouracil nebo kyselinu salicylovou nebo kteroukoliv pomocnou látku (uvedenou v bodě 6)
 • jestliže jste v současné době léčen(a) nebo jste v minulých čtyřech týdnech byl(a) léčen(a) léky jako brivudin, sorivudin nebo jinými tzv. analogy nukleosidů (protivirové léky).
 • jestliže trpíte ledvinnou (renální) nedostatečností
 • jestliže jste těhotná, kojíte, anebo těhotenství nelze vyloučit
 • nepoužívejte na plochu větší než 25 cm 2

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Verrumal se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

 • jestliže máte snížené hladiny nebo sníženou aktivitu enzymu v těle, který se nazývá dihydropyrimidin-dehydrogenáza (DPD). Tento enzym hraje významnou roli při rozkkladu léčivé
 • látky tohoto přípravku (fluorouracilu) a v důsledku toho se tato léčivá látka může hromadit ve Vašem těle. Před zahájením léčby přípravkem Verrumal může být nutné vyšetřit hladiny DPD.
 • jestliže trpíte sníženou citlivostí na dotyk, bolest a teplotu (např. pokud máte cukrovku). V takovém případě musí léčené oblasti pečlivě sledovat Váš lékař.

U bradavic, které jsou umístěné v místech s tenkou pokožkou, je třeba omezit počet nanášení Verrumalu a průběh léčby se má častěji kontrolovat, protože silným působením kyseliny salicylové obsažené v roztoku může dojít k tvorbě nežádoucích jizev. U bradavic se silnou tendencí k rohovatění
je někdy na místě vhodná předléčba s náplastí s kyselinou salicylovou. Po každém použití je nutno lahvičku dobře uzavřít, protože přípravek velmi rychle vysychá a stává se nepoužitelným. Pokud se objeví krystaly, roztok nemá být nadále používán. Je nutno věnovat pozornost tomu, aby roztok při nanášení nepřišel do styku s textiliemi a umělými akrylátovými hmotami (dětská vanička), protože roztok způsobuje na jejich povrchu neodstranitelné skvrny.
Klinické studie u dětí nebyly dosud provedeny.


Další léčivé přípravky a přípravek Verrumal
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.


Zejména informujte lékaře, jestliže užíváte některý z následujících léků:

 • léky používané proti virům, např. varicele nebo pásovému oparu (brivudin, sorivudin nebo podobné léky). Pokud tyto léky užíváte nebo jste je užíval(a) v posledních 4 týdnech, nesmíte
 • Verrumal používat, neboť by mohlo dojít ke zvýšení nežádoucích účinků.
 • lék na epilepsii (fenytoin). Používání přípravku Verrumal může vést ke zvýšení krevních hladin fenytoinu, proto by hladina fenytoinu měla být pravidelně kontrolována.
 • lék na rakovinu nebo autoimunitní onemocnění (metotrexát). Tento lék se může vzájemně ovlivňovat s přípravkem Verrumal a může dojít k nežádoucím účinkům.
 • léky na cukrovku (deriváty sulfonylmočoviny). Tyto léky se mohou vzájemně ovlivňovat s přípravkem Verrumal a může dojít k nežádoucím účinkům.

Užívání přípravku Verrumal s jídlem, pitím a alkoholem
Použití léku Verrumal není vázáno na jídlo a nápoje. Účinek místního podání přípravku Verrumal není jídlem ani nápoji ovlivněn.


Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Verrumal nesmíte používat pokud jste těhotná, kojíte nebo pokud nelze těhotenství vyloučit.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vzhledem ke způsobu použití lze vyloučit ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje .
Přípravek Verrumal obsahuje dimetylsulfoxid, který může vyvolat podráždění kůže.

3. Jak se přípravek Verrumal používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Jestliže lékař neurčí jinak, je obvyklá dávka:
Obvykle se nanáší štětečkem 2-3krát denně. Přípravek nanášejte pouze na místa s bradavicemi.
Je nutno se vyvarovat potřísnění zdravé kůže v okolí bradavice. Je vhodné chránit tato místa pokrytím pastou nebo mastí. Doporučuje se štěteček před nanášením otřít o hrdlo lahvičky. U velmi malých bradavic můžete použít místo štětečku k nanášení párátko nebo špejli s hrotem.
U bradavic umístěných poblíž nehtu nebo pod nehtem je třeba dbát na to, aby se přípravek nedostal do nehtového lůžka.
Před každým dalším použitím roztoku se musí zbývající povlak na bradavici odstranit.
Celkově ošetřovaná plocha nesmí být větší než 25cm 2 .
Průměrná doba léčby je 6 týdnů a při příznivé léčbě je možné ji prodloužit na 7 týdnů. Důležité je důsledné denní používání.
Je doporučováno konzultovat průběh léčby s lékařem, který též může odstranit odumřelou tkáň bradavice před dalším ošetřováním, což je důležité u bradavic na chodidlech a u bradavic výrazně vystupujících nad povrch kůže.


Jestliže jste použil(a) více přípravku Verrumal než jste měl(a):
Častější aplikace, než je doporučováno, může vést ke zvýšenému počtu reakcí v místě podání a ke zvýšení jejich závažnosti.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky se mohou vyskytnout s nálsedující četností
Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 lidí)

 • reakce v místě podání
 • zčervenání kůže (erytém), zánět, podráždění (včetně popálení), bolest, svědění

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 lidí)

 • bolest hlavy
 • olupování kůže
 • reakce v místě podání
 • krvácení, ztráta vrchní vrstvy kůže, tvorba strupů

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 lidí)

 • suchost oka, svědění oka, zvýšené slzení
 • reakce v místě podání
 • zánět kůže (dermatitida), otok (edém), tvorba vředů

Díky silnému změkčujícímu účinku na horní vrstvy kůže může dojít, obzvláště v okolí bradavice, ke zbělení kůže a k jejímu následnému olupování.
Vzhledem k obsahu kyseliny salicylové může použití tohoto léčivého přípravku způsobit mírné projevy podráždění, např. zánět kůže (dermatitidu) a kontaktní alergické reakce, u
predisponovaných pacientů. Kontaktní alergické reakce se mohou projevit jako svědění, zčervenání kůže a tvorba malých puchýřů i mimo oblast aplikace.


Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. Jak přípravek Verrumal uchovávat

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a na papírové krabičce. Datum použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Pozor, hořlavina!
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Po použití přípravku pečlivě lahvičku se zbytkem přípravku uzavřete, abyste zamezili případnému vyschnutí přípravku a tím nemožnosti dalšího použití. Jakmile jednou Verrumal vyschne, nesmí být již více použit.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Verrumal obsahuje
Léčivou látkou je fluorouracilum (fluorouracil) 0,5g a acidum salicylicum (kyselina salicylová) 10,0g ve 100g roztoku.
Pomocné látky jsou: dimethyl-sulfoxid, ethyl-acetát, pyroxylin, kopolymer methylmetakrylátu a butylmetakrylátu, bezvodý ethanol.
Jak přípravek Verrumal vypadá a co obsahuje toto balení
Čirý, bezbarvý, viskózní roztok v průhledné lahvičce z bezbarvého skla s plastickým šroubovacím uzávěrem a papírové krabičce.
Verrumal je dostupný v balení 13 ml.
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Almirall Hermal GmbH
Scholtzstraße 3, D-21465 Reinbek
Německo
tel.: (040) 72704-0, fax: (040) 7229296


Tento příbalový leták byl naposledy revidován 24.10.2014

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.