Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták GLIBOMET

Humánní léčivý přípravek

GLIBOMET

400 mg/2,5 mg, potahované tablety
(metformini hydrochloridum/glibenclamidum)


Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.Viz bod 4.


Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek Glibomet a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Glibomet užívat
 3. Jak se přípravek Glibomet užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Glibomet uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Glibomet a k čemu se používá

Glibomet je kombinace glibenklamidu (derivátu sulfonylurey druhé generace, který je již v nízkých dávkách schopen podněcovat vylučování tělu vlastního inzulinu) a metforminu (derivátu biguanidu, který zvyšuje účinek inzulinu, ovlivňuje vstřebávání glukózy ze střeva, snižuje hmotnost obézních pacientů s cukrovkou).

Glibomet je určen k léčbě diabetes mellitus nezávislého na inzulínu (cukrovka 2. typu). U pacientů s diabetes mellitus 2. typu (tj. cukrovky nezávislé na inzulínu) slinivka břišní netvoří dostatečné množství inzulínu nebo tělo přestane dostatečně odpovídat na vytvořený inzulín. Výsledkem je
zvýšení hladiny glukózy v krvi. Glibomet pomáhá snižovat množství cukru v krvi a tím obnovuje jeho normální hladinu.
Glibomet se používá, když dietní režim a léčba deriváty sulfonylurey nevedla k dostatečné úpravě hladiny cukru v krvi.
Používá se jako náhrada za kombinaci dvou léčivých látek, které byly pacientům dříve podávány samostatně, a to tehdy, pokud se kombinace těchto dvou léků ukázala pro kontrolu hladiny glukózy v krvi pacienta jako účinná.
Přípravek mohou užívat dospělí pacienti.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Glibomet užívat

Neužívejte přípravek Glibomet:

 • jestliže jste alergický/á na metformin hydrochlorid, glibenklamid nebo jiné deriváty sulfonylurey nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • jestliže máte diabetes mellitus 1. typu (inzulin-dependentní cukrovku), ketoacidózu, diabetické prekóma
 • při porušené funkci ledvin
 • při akutních stavech, které mohou ovlivňovat funkci ledvin, např. při nedostatku vody v těle (dehydrataci) (například v důsledku přetrvávajícího či těžkého průjmového onemocnění či opakovaného zvracení), závažném akutním krvácení, těžké infekci (např. infekci dýchacích cest nebo močových cest) včetně gangrény, šoku,
 • při akutních nebo chronických onemocněních, které mohou způsobit nedostatečné okysličení tkání, např. srdeční selhání nebo selhání dýchání, akutní infarkt myokardu (do 3 týdnů od diagnózy)
 • při porušené funkci jater, akutní otravě alkoholem, alkoholismu
 • jestliže máte porfyrii (porušený metabolismus porfyrinů způsobený nedostatkem enzymu, v důsledku čehož tělo produkuje a vylučuje příliš velké množství porfyrinu, tj. složky potřebné k tvorbě té části krevního pigmentu, která nosí kyslík; stav projevující se nadměrnou citlivostí kůže na sluneční záření)
 • jestliže kojíte
 • jestliže jste těhotná
 • jestliže užíváte mikonazol, a to i lokálně (lék proti plísňovým onemocněním)

Nezapomeňte požádat o radu svého lékaře
- Pokud budete potřebovat vyšetření například pomocí rentgenu nebo ultrazvuku, které zahrnuje vstříknutí kontrastní látky obsahující jód do krevního řečiště.
- Pokud potřebujete jít na nějakou větší operaci.
Po určitou dobu před a po výše uvedeném vyšetření či výše uvedené operaci musíte přestat Glibomet užívat. Váš lékař rozhodne, zda během této doby budete potřebovat nějakou jinou léčbu. Je velice důležité, abyste se přesně řídil(a) pokyny svého lékaře.


Upozornění a opatření

Laktátová acidóza
Laktátová acidóza (překyselení krve z nahromadění laktátu) je vzácná, ovšem život ohrožující metabolická komplikace, pokud není ihned léčena. Jestliže se objeví obtížné dýchání, bolest břicha a pokles tělesné teploty, ihned přerušte užívání tohoto přípravku a vyhledejte lékaře. Lékaře vyhledejte i v případě, že se objeví silná únava a malátnost, zvracení, svalové křeče se zažívacími obtížemi, např. bolestí břicha a silnou ztrátou chuti k jídlu. Před zahájením léčby a pravidelně během léčby tímto přípravkem Vám bude vyšetřována funkce ledvin, protože riziko laktátové acidózy se zvyšuje při poruše funkce ledvin
Informujte včas svého lékaře, pokud onemocníte závažnější infekcí, jako je chřipka, zápal plic, infekce
ledvin nebo průjmové onemocnění se zvracením – tyto stavy mohou vyvolat podmínky pro rozvoj laktátové acidózy.


Funkce ledvin
Při léčbě tímto přípravkem se doporučuje kontrolovat hladinu kreatininu v séru, a to před zahájením léčby a dále pravidelně:
Nejméně jednou ročně u pacientů s normální funkcí ledvin
Nejméně dvakrát až čtyřikrát ročně u pacientů s hladinou kreatininu v séru, která se blíží horní hranici rozmezí normálních hodnot, a dále u starších pacientů.
Jestliže současně užíváte nebo budete užívat léky proti vysokému krevnímu tlaku (antihypertenziva) nebo močopudné léky (diuretika) nebo nesteroidní protizánětlivé léky (NSA), informujte svého lékaře.


Podávání jodovaných kontrastních látek
V závislosti na funkci ledvin se Glibomet musí vysadit před vyšetřením, při kterém jsou použity jodované kontrastní látky, nebo během něj a nesmí se znovu nasadit dříve než po uplynutí 48 hodin od vyšetření.


Operace
Léčbu tímto přípravkem je nutno přerušit 48 hodin před plánovanou, rozsáhlejší operací, a léčba se nesmí znovu zahájit dříve než po uplynutí 48 hodin po operaci.


Hypoglykémie
Při užívání tohoto přípravku je velmi důležité dodržování pravidelného stravovacího režimu (včetně snídaně), protože v opačném případě hrozí riziko nízké hladiny cukru v krvi (hypoglykémie). Důležitý je pravidelný příjem cukrů, protože riziko jejich nízké hladiny stoupá s opožděním příjmu stravy, s nedostatečným nebo nevyváženým příjmem cukrů. Nízká hladina cukru v krvi se může s větší pravděpodobností objevit u starších lidí, při nepravidelné stravě, při redukční dietě, po intenzivním nebo déletrvajícím cvičení, při konzumaci alkoholu nebo během podávání kombinace léčiv snižujících hladinu cukru v krvi, při problémech s játry nebo ledvinami nebo určitých hormonálních problémech,
při příliš vysoké dávce Vámi užívaného léku.
Mezi příznaky nízké hladiny cukru v krvi patří bolest hlavy, hlad, nevolnost, zvracení, zvýšená únava, malátnost, potíže s koncentrací, poruchy spánku, nervozita, agresivita, poruchy soustředění a reakcí, deprese, zmatenost, poruchy řeči, poruchy zraku, třes, ochrnutí (paralýza) a poruchy čití jako brnění a mravenčení (parestezie), točení hlavy (vertigo), delirium (porucha vědomí), křeče, ospalost, bezvědomí, povrchové dýchání a zpomalení srdeční činnosti. Zaznamenáte-li některý z uvedených
příznaků, vyhledejte lékaře. Objevit se může také pocení, studená a bledá pokožka, pocit strachu nebo úzkosti, zrychlená srdeční činnost, vysoký krevní tlak, bušení srdce, bolest na hrudi (angina pectoris) a poruchy srdečního rytmu.
Mírné příznaky nízké hladiny cukru bez poruch vědomí či neurologických příznaků je třeba řešit okamžitým podáním cukru (med, bonbóny, sušenky, ovocný džus). Dávku léku je třeba po konzultaci s lékařem přizpůsobit, případně je potřeba změnit stravovací návyky. Objevit se mohou také těžké stavy s poruchou vědomí, kómatem nebo neurologickými příznaky, v takovém případě okamžitě kontaktujte lékaře, protože je možné, že budete potřebovat hospitalizaci, aby se Vaše hladina krevního cukru dostala zpět pod kontrolu
Pokud se objeví nízká hladina cukru a Vy trpíte selháním jater nebo závažným selháním ledvin, stav s nízkou hladinou cukru (hypoglykémie) může být vleklý.
Obecná rada: informujte svou rodinu, své přátele a kolegy, aby Vás v případě, že byste upadl(a) do bezvědomí, obrátili na bok a okamžitě Vám zajistili potřebné lékařské ošetření. V případě, že byste byl(a) v bezvědomí, neměli by Vám dávat žádné jídlo ani pití, protože by to mohlo vést k zadušení.


Možná dekompenzace metabolismu
V případě úrazu, operace, infekčního nebo horečnatého onemocnění nebo očekáváte-li jinou zátěž organismu, informujte svého lékaře, který zváží dočasnou léčbu inzulínem, aby byla zachována odpovídající metabolická kontrola.


Další upozornění
Je třeba, abyste dodržoval(a) v průběhu dne jídelníček s pravidelným příjmem cukrů. Máte-li nadváhu, pokračujte v redukční dietě. Pravidelné tělesné cvičení je stejně důležité jako užívání přípravku Glibomet.
Lékař Vám také bude pravidelně vyšetřovat hodnoty některých parametrů krve (glykémie, HbA1c) a kontrolovat funkce Vašich ledvin.
Jestliže máte nedostatek enzymu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy, při užívání přípravku Glibomet se může rozvinout chudokrevnost v důsledku rozpadu červených krvinek (hemolytická anemie). Poraďte se proto s lékařem, který případně zváží jinou vhodnou léčbu.
Informujte svého lékaře, pokud trpíte infekčním onemocněním, jako je chřipka, infekce dýchacích cest nebo infekce močových cest.


Děti a dospívající
Tento léčivý přípravek není určen dětem a dospívajícím do 18 let.
Další léčivé přípravky a přípravek Glibomet


Přípravek Glibomet nesmíte užívat současně s:

 • mikonazolem i lokálně podaným (lék k léčbě plísňových onemocnění), protože by mohlo dojít k většímu snížení hladiny cukru v krvi.

Současné užívání s přípravkem Glibomet se nedoporučuje:

 • alkohol – při současném užívání hrozí nesnášenlivost alkoholu, laktátová acidóza a prohloubení snížení hladiny cukru v krvi. Proto je třeba vyhýbat se konzumaci alkoholu a užívání léčivých přípravků obsahujících alkohol.
 • fenylbutazon (systémové podání, používaný k léčbě bolesti) - prohloubené snížení hladiny cukru v krvi
 • léky k léčbě infekcí (např. sulfonamidy, jako je kotrimoxazol, levofloxacin nebo klarytromycin) - hrozí nízká hladina cukru v krvi. Při současném užívání jsou nutné častější kontroly hladiny cukru v krvi.
 • cyklofosfamid (lék užívaný k léčbě nádorových onemocnění) - hrozí nízká hladina cukru v krvi. Při současném užívání jsou nutné častější kontroly hladiny cukru v krvi.
 • phenyramidol - hrozí nízká hladina cukru v krvi. Při současném užívání jsou nutné častější kontroly hladiny cukru v krvi.
 • danazol (používaný na léčbu endometriózy, onemocnění, kdy se tkáňová výstelka dělohy nachází mimo dělohu) – při současném užívání jsou nutné častější kontroly hladiny cukru v krvi

Současné užívání vyžaduje opatrnost:

 • chlorpromazin (neuroleptikum, které má vliv na to, jak pracuje Váš mozek) – ve vysokých dávkách (100 mg chlorpromazinu denně) – při současném užívání je třeba kontrolovat hladinu cukru v krvi častěji.
 • perhexilin (lék rozšiřující cévy) - hrozí nízká hladina cukru v krvi. Při současném užívání jsou nutné častější kontroly hladiny cukru v krvi.
 • kortikosteroidy (glukokortikoidy) a tetrakosaktid (systémové a lokální použití) (třída hormonů používaných k léčbě různých stavů, jako je např. těžké zanícení kůže nebo astma) – hrozí zvýšená hladina cukru v krvi. Při současném užívání jsou nutné častější kontroly hladiny cukru v krvi.
 • beta-2-agonisté – hrozí zvýšená hladina cukru v krvi. Při současném užívání jsou nutné častější kontroly hladiny cukru v krvi a v případě potřeby je nutné převedení na léčbu inzulínem.
 • bosentan (používaný k léčbě plicní hypertenze) – zvýšené riziko škodlivého působení na játra a omezení účinku na snížení hladiny cukru v krvi
 • inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (tzv. ACE inhibitory používané k léčbě různých kardiovaskulárních stavů, jako je vysoký krevní tlak, např. kaptopril, enalapril)
 • ACE inhibitory mohou snižovat hladinu cukru v krvi.
 • močopudné léky (diuretika) používaná k odstraňování vody z organizmu – hrozí laktátová acidóza
 • beta-blokátory, klonidin, reserpin, guanetidin a sympatomimetika (používané k léčbě různých kardiovaskulárních stavů, jako je vysoký krevní tlak) – všechny beta-blokátory, klonidin, reserpin, guanetidin a sympatomimetika maskují některé příznaky nízké hladiny cukru v krvi: bušení srdce a zrychlenou srdeční činnost. Většina neselektivních beta-blokátorů zvyšuje výskyt a závažnost nízké hladiny cukru v krvi. Při současném užívání jsou nutné častější kontroly hladiny cukru v krvi, a to zejména na začátku léčby.
 • jodované kontrastní látky - v závislosti na funkci ledvin je nutno užívání přípravku Glibomet před vyšetřením, při kterém se používají jodované kontrastní látky, nebo během něj přerušit.
 • Flukonazol (používaný k léčbě určitých kvasinkových onemocnění) – hrozí nízká hladina cukru v krvi. Při současném užívání jsou nutné častější kontroly hladiny cukru v krvi.


Současné užívání je nutno zvážit:

 • desmopresin (obecně používaný na snížení tvorby moči)
 • Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Glibomet s alkoholem
Vyhýbejte se konzumaci alkoholických nápojů a užívání léků obsahujících alkohol. Hrozí riziko laktátové acidózy, a to zejména v případě hladovění a špatné skladby stravy a selhání jater.


Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.


Těhotenství
Pro normální průběh těhotenství je nutná u pacientek s diabetes mellitus (cukrovkou) přiměřená kompenzace metabolismu. V případě dietního selhání by měla být cukrovka léčena pomocí inzulinu.
Pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem.


Kojení
Pokud kojíte nebo pokud plánujete své dítě kojit, přípravek Glibomet užívat nesmíte.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek i základní onemocnění může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluhu strojů, práce ve výškách apod.). Jestliže se objeví příznaky nízké hladiny cukru v krvi nebo máte rozostřené vidění, neřiďte vozidla a neobsluhujte stroje, dokud příznaky nevymizí. Poraďte se se svým lékařem.


3. Jak se přípravek Glibomet užívá

Dávkování a způsob použití
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.
Dávkování je přísně individuální. Lékař Vám upraví léčebnou dávku v závislosti na jejím účinku, prokázaném vyšetřením krve.
Obvyklá počáteční dávka je 2 tablety denně a užívá se s jídlem. Podle potřeby je možno dávku postupně zvyšovat, dokud není dosaženo úpravy hladiny glukózy v krvi. Poté je možno dávku přípravku Glibomet postupně snižovat, až je dosažena nejnižší dávka, která je dostatečná pro udržení hladiny krevního cukru.
Denní dávka přípravku Glibomet nemá překročit 6 tablet.
Tablety se polykají celé, s jídlem a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny. Tablety se nesmí rozkousat.
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou.


Tablety se užívají
- jednou denně ráno (při snídani), jestliže užíváte jednu tabletu denně.
- dvakrát denně, tj. ráno (při snídani) a večer (při večeři), jestliže užíváte dvě nebo čtyři tablety denně.
- třikrát denně, tj. ráno (při snídani), v poledne (s obědem) a večer (při večeři), jestliže užíváte tři, pět nebo šest tablet denně.


Neustále se řiďte dietními pravidly, která Vám určil Váš lékař. Přípravek Glibomet nemůže nahradit přínosy zdravého životního stylu.
Zachovávejte pravidelný režim stravování s vyváženým obsahem cukru. Tak dojde ke snížení rizika poklesu cukru v krvi.


Použití u dětí a dospívajících
Tento léčivý přípravek není určen dětem a dospívajícím do 18 let.


Jestliže jste užil/a více přípravku Glibomet, než jste měl/a
Předávkování může vyvolat nadměrné snížení hladiny krevního cukru (hypoglykémii), která je provázena poruchami chování a může vyústit v komatózní stav. Příznaky nízké hladiny cukru viz bod „Upozornění a opatření“. Pacientovi by měl být podán ústy nebo do žíly roztok cukru (glukózy) a měl by být urychleně hospitalizován.
Může se také objevit zvýšená krevní hladina kyseliny mléčné (laktátová acidóza), která vyžaduje hospitalizaci a intenzivní léčení. Příznaky laktátové acidózy viz bod „Upozornění a opatření“.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se ihned poraďte s lékařem.


Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Glibomet
Jestliže jste přípravek Glibomet zapomněl(a) užít, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Užijte další dávku v předepsaném režimu užívání.


Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Glibomet
Léčbu přípravkem Glibomet neukončujte bez porady s lékařem. Ukončení léčby přípravkem Glibomet by mohlo změnit výsledky laboratorních vyšetření a hladinu glukózy v krvi.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nejčastější nežádoucí účinky objevující se na začátku léčby se týkají zažívacího traktu, např. nevolnost, zvracení, průjem a bolesti břicha a ztráta chuti k jídlu. Ve většině případů tyto účinky při dalším pokračování léčby ustupují.
Následkem nízké hladiny cukru v krvi na začátku léčby se mohou také objevit přechodné poruchy zraku.
Poruchy krve (snížený počet bílých krvinek, snížený počet krevních destiček, pokles počtu všech typů krevních buněk, chudokrevnost) se normalizují až po ukončení léčby.
U pacientů se selháním ledvin a srdečním a oběhovým šokem se může objevit život ohrožující nebo dokonce smrtelná laktátová acidóza, která se může rychle rozvinout do závažných stádií, není-li léčba ihned přerušena a nejsou-li podniknuta adekvátní opatření. Rozvoji laktátové acidózy může napomoci současné požití alkoholu.
Při léčbě přípravkem Glibomet se mohou vyskytnout níže uvedené nežádoucí účinky. Výskyt
nežádoucích účinků je definován takto: velmi časté >1/10; časté >1/100, <1/10; méně časté: >1/1000,
<1/100; vzácné >1/10000, <1/1000, velmi vzácné <1/10000.


Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 pacienta z 10 léčených):
- zažívací obtíže, např. nevolnost, zvracení, průjem, bolest břicha a ztráta chuti k jídlu


Časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10, ale více než 1 pacienta ze 100 léčených):
- poruchy zraku (přechodné)
- změny vnímání chutí


Méně časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta ze 100, ale více než 1 pacienta z 1000 léčených):
- porfyrie (porušený metabolismus porfyrinů projevující se nadměrnou citlivostí kůže na sluneční záření)
-abnormální hladiny močoviny a kreatininu v krvi, což má vliv na změny ve fungování ledvin


Vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 1000, ale více než 1 pacienta z 10000 léčených):
- snížený počet bílých krvinek (leukopenie), snížený počet krevních destiček (trombocytopénie)
- nízká hladina cukru v krvi
- svědění, kopřivka, skvrnitá vyrážka s pupínky


Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10000 léčených):
- pokles počtu bílých krvinek - granulocytů v krvi (agranulocytóza), chudokrevnost v důsledku rozpadu červených krvinek (hemolytická anémie), nedostatek nebo nedostatečný počet nových červených krvinek vznikajících v kostní dřeni (aplazie kostní dřeně), pokles počtu všech typů krevních buněk (pancytopénie), akutní rozpad červených krvinek u pacientů s nedostatkem glukózo 6 fosfátdehydrogenázy.
- laktátová acidóza, snížená hladina vitamínu B12, nesnášenlivost alkoholu (doprovázená příznaky, jako je pocit celkové nevolnosti, rudnutí obličeje, zrychlený tlukot srdce).
-nízká hladina sodíku, která může být příčinou vyčerpanosti a zmatenosti, škubání svalů, záchvatů či bezvědomí
- zánět jater (hepatitida), abnormální jaterní testy
- alergická granulomatózní angiitida (autoimunitní onemocnění projevující se příznaky alergie a bronchiálního astmatu, které má za následek zánět cév), erythema multiforme (akutní puchýřnaté onemocnění kůže a sliznic), exfoliativní dermatitida (kožní onemocnění provázené tvorbou puchýřů), zvýšená citlivost kůže na sluneční záření


Starší pacienti
Projevy nízké hladiny cukru v krvi se mohou objevit zejména u oslabených starších pacientů, při neobvyklé fyzické námaze, nepravidelném stravování nebo požívání alkoholických nápojů, při narušené funkci ledvin a/nebo jater.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.


5. Jak přípravek Glibomet uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Glibomet obsahuje
- Léčivými látkami jsou metformini hydrochloridum 400 mg a glibenclamidum 2,5 mg.
- Pomocnými látkami jsou makrogol 6000, povidon, sodná sůl kroskarmelosy, mikrokrystalická celulosa, glycerol-dibehenát, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, potahová soustava Opadry bílá 02F28306 (hypromelosa, oxid titaničitý, mastek, makrogol 6000).


Jak přípravek Glibomet vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.
Velikost balení: 40 nebo 100 potahovaných tablet
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Laboratori Guidotti S.p.A. (Menarini Group), 56122 Pisa, Itálie


Výrobce
A.Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l., L ́Aquila, Itálie
Menarini Von Heyden GmbH, Dresden, Německo


Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 21.5.2014

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.