Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták STUGERON

Humánní léčivý přípravek

Stugeron 

tablety
Cinnarizinum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalovém letáku naleznete:

  1. Co je Stugeron a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Stugeron užívat 
  3. Jak se Stugeron užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak Stugeron uchovávat 
  6.  Další informace


1. CO JE STUGERON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Stugeron odstraňuje příznaky oběhových poruch, závratě, nevolnost, zvonění v uších a nevolnosti z pohybu.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STUGERON UŽÍVAT

Neužívejte Stugeron

  • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na cinarizin nebo na kteroukoli další složku přípravku Stugeron.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Stugeron je zapotřebí

  • Jestliže se léčíte pro Parkinsonovu chorobu, musíte se zeptat lékaře, zda Stugeron smíte nebo nesmíte užívat. U onemocnění Parkinsonovou chorobou se mohou příznaky základního onemocnění zhoršit, a proto tito pacienti smí užívat Stugeron jen tehdy, pokud výhody převýší možné riziko ze zhoršení onemocnění.

Stugeron může zejména při zahájení léčby vyvolat somnolenci (lehčí porucha vědomí se sníženou bdělostí), proto je třeba zvláštní opatrnosti, jestliže se současně požívá alkohol nebo se podávají léčiva s tlumivým účinkem na CNS.


Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Stugeron může působit ospalost, zejména na počátku léčby, proto je nutná opatrnost, pokud se užívá současně s alkoholem, tabletami na spaní, sedativy a dalšímy léky, které působí na centrální nervový systém.
Tento přípravek může ovlivnit reakci kožního testu při zjišťování alergie. Pokud jste užil(a) přípravek Stugeron v průběhu 4 dnů před testem, musíte to oznámit lékaři.

Užívání přípravku Stugeron s jídlem a pitím
Stugeron může způsobit žaludeční obtíže; jeho užití po jídle může výrazně snížit podráždění žaludku.
Stugeron se užívá nejlépe po jídle.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Jste-li těhotná, myslíte si, že byste mohla být těhotná nebo plánujete-li otěhotnění, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka, než začnete přípravek Stugeron užívat.
Pokud kojíte, neužívejte přípravek Stugeron.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vzhledem k tomu, že zejména na počátku terapie může přípravek Stugeron vyvolat ospalost, je vhodná zvýšená opatrnost při vykonávání takových činností jako je řízení a obsluha strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku Stugeron
Přípravek Stugeron tablety obsahuje monohydrát laktosy.
Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte jej dříve, než začnete tento přípravek užívat.


3. JAK SE STUGERON UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Stugeron přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka přípravku je jedna tableta 3krát denně, polyká se celá s malým množstvím vody.

Nejvyšší dávka přípravku Stugeron nesmí překročit 9 tablet denně.
Protože účinek přípravku Stugeron v léčbě závratí závisí na dávce, dávka musí být zvyšována postupně.

Při kinetóze (nevolnost při jízdě v dopravních prostředcích, mořská nemoc, atd.):
U dospělých: užívá se 1 tableta (25 mg) půl hodiny před začátkem cesty; může se opakovat každých 6 hodin.
U dětí (5 až 12 roků): doporučuje se polovina dávky pro dospělé.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Stugeron, než jste měl(a)
Pokud jste Vy nebo někdo jiný požil(a) více tablet přípravku Stugeron, než Vám bylo doporučeno, kontaktujte ihned lékaře nebo blízkou nemocnici.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Stugeron
Pokud jste zapomněl(a) užít přípravek Stugeron, neužívejte vynechanou dávku, ale užijte až dávku následující a dále pokračujte v doporučeném dávkování.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Stugeron nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Může se vyskytnout ospalost, žaludeční a střevní obtíže. Tyto změny bývají přechodné a často se jim může předejít, pokud se vhodného dávkování dosahuje postupným zvyšováním dávek.
Vzácně byly pozorovány bolesti hlavy, sucho v ústech, přibývání na hmotnosti, pocení a alergické reakce.
Alergická reakce se může projevit jako vyrážka, svědění, otok tváře a rtů nebo dýchací obtíže (dušnost).
Dlouhodobé podávání přípravku Stugeron bylo vzácně spojeno s přibýváním hmotnosti a velmi vzácně s rozvojem svědivých skvrn na kůži a žloutenkou (žluté zbarvení kůže nebo očí).
U starších pacientů, kterým byl přípravek Stugeron podáván dlouhodobě, bylo vzácně pozorováno zhoršení nebo objevení se chvění, neklidných nohou a svalové ztuhlosti. Pokud se některý z těchto příznaků objeví, přestaňte lék užívat a kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK STUGERON UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Neužívejte přípravek Stugeron po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co Stugeron obsahuje

Léčivou látkou je cinnarizinum 25 mg v jedné tabletě.
Pomocnými látkami jsou: koloidní bezvodý oxid křemičitý, bramborový škrob, magnesium-stearát, povidon, mastek, kukuřičný škrob, monohydrát laktosy (175 mg).

Jak Stugeron vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety: téměř bílé, téměř bez zápachu, ploché, ve tvaru disku, se zkosenými hranami s nápisem „STUGERON“ na jedné straně a půlicí rýhou na straně druhé.
Tabletu lze rozdělit na dvě stejné části.

Velikost balení: 50 (200) tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21
1103 Budapešť
Maďarsko

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 9.9. 2009

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.