Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták VENTOLIN INHALER N

Humánní léčivý přípravek

VENTOLIN INHALER N

Ventolin Inhaler N

Salbutamoli sulfas

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Ventolin Inhaler N a k čemu se užívá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ventolin Inhaler N užívat
 3. Jak se Ventolin Inhaler N užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Ventolin Inhaler N uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK VENTOLIN INHALER N A K ČEMU SE UŽÍVÁ

Přípravek Ventolin Inhaler N obsahuje léčivou látku salbutamol. Salbutamol je jednou z látek patřících do skupiny léčiv, které se nazývají bronchodilatátory. Salbutamol pomáhá udržet dýchací cesty rozšířené a usnadňuje proudění vzduchu do a ven z průdušek. Usnadňuje zmírnění pocitu napětí na hrudi, sípání a kašle, a tak můžete snadněji dýchat.
Váš lékař vybral pro Vás toto léčivo, protože je pro Vás vhodné. Ventolin Inhaler N se užívá k usnadnění dýchání u bronchiálního astmatu a jiných plicních onemocnění. Jeho účinek zahrnuje zmírnění a prevenci výskytu astmatických příznaků způsobených zátěží nebo jinými „spouštěči“. Častými spouštěči jsou domácí prach, pyl, kočky, psy a cigaretový kouř.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK VENTOLIN INHALER N UŽÍVAT

Neužívejte Ventolin Inhaler N

 • jestliže jste přecitlivělý/á (alergický/á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku Ventolin Inhaler N.
 • Jestliže si myslíte, že se Vás to týká, neužívejte přípravek Ventolin Inhaler N, dokud se neporadíte s lékařem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ventolin Inhaler N je zapotřebí
Než začnete přípravek Ventolin Inhaler N užívat, Váš lékař potřebuje vědět zda:

 • se léčíte s vysokým krevním tlakem,
 • se léčíte se zvýšenou činností štítné žlázy,.
 • trpíte onemocněním srdce, včetně nepravidelností srdečního rytmu nebo rychlého srdečního pulzu nebo anginy pectoris (bolest na hrudi),
 • máte nízkou hladinu draslíku v krvi
 • užíváte deriváty xantinů (jako je teofylin) nebo kortikosteroidy k léčbě astmatu
 • užíváte přípravky na odvodnění (diuretika) používané k léčbě vysokého krevního tlaku nebo k léčbě onemocnění srdce,
 • Užíváte-li některý z uvedených přípravků, Váš lékař bude sledovat Vaši hladinu draslíku v krvi.
 • Jestliže si myslíte, že se Vás něco z uvedeného týká, informujte o tom Vašeho lékaře.

Pokud při inhalaci dosud účinné dávky nepociťujete úlevu trvající alespoň tři hodiny, vyhledejte lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Některé přípravky mohou ovlivnit účinek přípravku Ventolin Inhaler N, nebo z větší pravděpodobnosti vést ke vzniku nežádoucích účinků. Patří k nim:

 • beta-blokátory (jako např. metoprolol) užívané k léčbě vysokého krevního tlaku nebo jiných nemocí srdce,
 • inhibitory monoaminooxidázy (MAOIs) užívané k léčbě deprese.
 • Váš lékař nebo lékárník rozhodne, zda máte přípravek Ventolin Inhaler N užívat s uvedenými přípravky.

Těhotenství a kojení
Ventolin Inhaler N se obvykle nedoporučuje podávat v období těhotenství. Jste-li těhotná nebo plánujete v brzké době otěhotnět nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem, než začnete užívat jakýkoliv lék. Při užívání přípravku Ventolin Inhaler N v období těhotenství Váš lékař zváží přínos pro Vás a možné riziko pro Vaše dítě. Není známo, zda látky obsažené v přípravku Ventolin Inhaler N mohou pronikat do mateřského mléka. Pokud kojíte, než začnete užívat přípravek Ventolin Inhaler N, poraďte se se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Ventolin nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK VENTOLIN INHALER N UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

Dospělí

 • K úlevě při astmatickém záchvatu – obvyklou úvodní dávkou je jeden nebo dva vdechy (100–200 mikrogramů jednou denně).
 • K prevenci astmatického záchvatu – obvyklou úvodní dávkou jsou dva vdechy (200 mikrogramů) 10 až 15 minut před fyzickou zátěži nebo vystavením „spouštěči“.
 • K pravidelné léčbě – obvyklou úvodní dávkou jsou dva vdechy (200 mikrogramů) až čtyřikrát denně.

Děti

 • K úlevě při astmatickém záchvatu – obvyklou úvodní dávkou je jeden vdech (100 mikrogramů) jednou denně. Je-li to nutné, dávka může být zvýšena na dva vdechy (200 mikrogramů).
 • K prevenci astmatického záchvatu – obvyklou úvodní dávkou je jeden vdech (100 mikrogramů) 10 až 15 minut před fyzickou zátěži nebo vystavením „spouštěči“. Je-li to nutné, dávka může být zvýšena na dva vdechy (200 mikrogramů).
 • K pravidelné léčbě – obvyklou úvodní dávkou jsou dva vdechy (200 mikrogramů) až čtyřikrát denně.

Maximálně za 24 hodin se může užít osm vdechů (800 mikrogramů). Neinhalujte více vdechů nebo neužívejte Váš inhaler častěji. Informujte svého lékaře, pokud si myslíte, že Vám inhaler nepřináší úlevu jako obvykle, nebo se astma horší a Vy potřebujete užít jinou léčbu.

Někteří pacienti mohou mít potíže s koordinací nádechu a se spuštěním dávkovacího ventilu. Ke zlepšení léčby může přispět použití zdravotnického prostředku – spaceru (speciálně přizpůsobena plastiková tuba, kde z jedné strany vložíte inhaler a na druhém konci budete normálně dýchat). Váš lékař, zdravotní sestra nebo lékárník budou schopni Vám pomoci.
Malým dětem užívajícím tento přípravek ve formě inhaleru může být prospěšný zdravotnický prostředek Babyhaler. Váš lékař, zdravotní sestra nebo lékárník budou schopni Vám pomoci.

Ventolin Inhaler N vytváří jemnou mlhu, kterou musíte inhalovat do Vašich plic. Ujistěte se, že víte, jak správně inhalátor používat. Máte-li nějaké problémy, nebo nerozumíte pokynům, zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka. Přípravek Ventolin Inhaler N je určen pouze k inhalaci ústy.
Nesmíte užívat více vdechů nebo inhalovat častěji, než Vám doporučil lékař.
Váš lékař může doporučit užít více inhalací než je doporučeno, a to jako záchrannou léčbu při zhoršujícím se dechu nebo sípání. Je velmi důležité, abyste postupovali podle doporučení Vašeho lékaře kolik vdechů máte užít a jak často máte přípravek inhalovat.

Pokyny pro správné použití
Před použitím přípravku Vás o správném zacházení poučí Váš lékař nebo lékárník.
Přípravek je obsažen v tlakové nádobce uložené v plastikovém obalu s náustkem.

Testování inhalátoru
Před prvním použitím inhalátoru odstraňte kryt náustku uchopením inhalátoru mezi palec a ukazováček, mírně stlačte strany krytu a tahem odstraňte. K ujištění, že inhalátor pracuje, jej dobře protřepejte a vystříkněte dvě dávky do vzduchu. V případě, že jste inhalátor nepoužívali 5 dnů nebo déle, opatrně, mírným tlakem sejměte kryt náustku, dobře ho protřepejte a vypuštěním dvou dávek se přesvědčte, že inhaler opravdu funguje.
Dávejte pozor, aby Vám inhalátor neupadl; mohlo by dojít k samovolnému vypuštění dávky.

Použití inhalátoru

 1. Opatrně, mírným tlakem sejměte kryt náustku.
 2. Zkontrolujte, zda je náustek zvenku i zevnitř čistý a zda není nikde cizí předmět.
 3. Dobře inhalátor protřepejte a znovu se ujistěte, že nedošlo k uvolnění žádných částí a že obsah inhalátoru se rovnoměrně promíchal.
 4. Držte inhalátor ve svislé poloze mezi palcem a ukazováčkem tak, že palec je na spodní straně pod náustkem.
 5. Co nejhlouběji vydechněte, ale jen tak, aby to pro Vás bylo příjemné. Vložte náustek do úst mezi zuby a obemkněte jej rty, ale neskousněte.
 6. Začněte se pomalu a plynule nadechovat ústy a těsně poté, co začnete s nádechem, stlačte horní část inhalátoru (dno tlakové nádobky) směrem dolů, aby se uvolnila odměřená dávka aerosolu. Dávku aerosolu uvolněnou z inhalátoru, plynule vdechněte co nejhlouběji do plic.
 7. Zadržte dech, vyjměte inhalátor z úst a zvedněte prst, kterým jste předtím stlačoval(a) horní část inhalátoru. Dech nechte zadržený několik sekund, nebo tak dlouho, dokud Vám to nezačne být nepříjemné.
 8. Máte-li vdechnout druhou dávku, podržte inhalátor ve svislé poloze náustkem dolů a dnem tlakové nádobky nahoru a vyčkejte asi půl minuty. Potom zopakujte kroky 3 až 7.
 9. Ihned po podání dávky kryt náustku nasaďte zpět. Ve správné pozici klapne. Nasazení nevyžaduje užití nadměrné síly.

Důležité
Nespěchejte s kroky 5, 6 a 7. Je důležité, abyste těsně před uvedením inhalátoru do chodu začali co nejpomaleji vdechovat. Na začátku si tuto činnost párkrát nacvičte před zrcadlem. Pozorujete-li “mlžení” vycházející z horní části inhalátoru nebo kolem úst, začněte znovu od bodu 2.
Pokud Vám lékař doporučil jiný postup, pečlivě ho dodržujte. Máte-li nějaké potíže, poraďte se se svým lékařem.

Čištění inhalátoru
Nejméně jednou týdně byste měl(a) svůj inhalátor vyčistit.

 1. Kovovou nádobku vyjměte z plastového obalu inhalátoru a odstraňte kryt náustku.
 2. Plastový kryt a náustek otřete vlhkým hadříkem.
 3. Inhalátor nechte v teple oschnout. Vysoké teploty nejsou vhodné.
 4. Nádobku vložte zpět do obalu a na náustek nasaďte kryt.

KOVOVOU TLAKOVOU NÁDOBKU NEDÁVEJTE DO VODY.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ventolin Inhaler N, než jste měl(a)
Užijete-li náhodně větší množství přípravku než je doporučeno, pravděpodobně můžete pozorovat nežádoucí účinky, jako zrychlení srdeční činnosti, bolest hlavy a pocit nejistoty nebo neklid (viz bod „Možné nežádoucí účinky“). Pokud užijete vyšší dávku než je doporučeno, informujte o tom ihned svého lékaře. Vezměte s sebou příbalovou informaci, nebo léčivo, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek
Zapomenete-li si vzít dávku, nezneklidňujte se. Užijte další dávku, tak jak máte normálně doporučeno, nebo pokud pozorujete zhoršení dušnosti.
Váš lékař Vás již informoval, že máte inhalovat přípravek pravidelně každý den, nebo pouze pokud jste dušný, nebo cítíte zkrácení dechu.
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Použili jste svůj inhaler

 • Pokud ihned po užití přípravku pozorujete, že se zhoršuje Vaše dýchání, nebo sípání, okamžitě přestaňte přípravek užívat a vyhledejte svého lékaře.
 • Pokud po podání léku nedojde jako obvykle ke zlepšení dušnosti nebo svírání na hrudi, nebo úleva netrvá tak dlouho jako obvykle, ihned o tom informujte svého lékaře. Stav Vašeho dýchání se může zhoršovat a možná že budete potřebovat jinou léčbu.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Mnoho pacientů užívajících tento přípravek nemá žádné problémy. Podobně jako všechny léky i u tohoto přípravku se mohou u některých pacientů vyskytnout nežádoucí účinky.

Okolnosti, na které musíte dávat pozor:
Alergické reakce: vyskytují se velmi vzácně u pacientů užívajících přípravek Ventolin Inhaler N. Příznaky zahrnují:

 • kožní vyrážku (kopřivku) nebo zarudnutí
 • otok, někdy obličeje nebo úst (angioedém)
 • náhlé sípání, kašel nebo obtíže s dýcháním
 • náhlý pocit slabosti nebo závratě (mohou vést ke kolapsu nebo ztrátě vědomí)
 • Pozorujete-li některý z výše uvedených příznaků, ihned kontaktujte lékaře. Přípravek Ventolin Inhaler N přestaňte užívat.

Při užívání přípravku Ventolin Inhaler N byly zaznamenány následující nežádoucí účinky:

 • Časté (až u 1 z 10 pacientů): třes, bolest hlavy, zrychlení srdečního tepu,
 • Méně časté (až u 1 ze 100 pacientů): nepravidelný srdeční rytmus (palpitace), podráždění v oblasti úst a hrdla, svalové křeče.
 • Vzácné (až u 1 z 1000 pa­cientů): snížená hladina draslíku v krvi, zvýšený průtok krve periferií (rozšíření cév na končetinách)
 • Velmi vzácné (až u 1z 10 000 pacientů): reakce přecitlivělosti, pocit neobvyklé aktivity, jako neklid dolních končetin a podrážděnost.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK VENTOLIN INHALER N UCHOVÁVAT

 • Po podání dávky kryt náustku nasaďte zpět. Ve správné pozici klapne. Nasazení nevyžaduje užití nadměrné síly použití.
 • Uchovávejte při teplotě do 30°C. Chraňte před mrazem a přímým slunečním světlem.
 • Terapeutický účinek přípravku ve formě aerosolu se snižuje, je-li nádobka v chladu.
 • Upozornění: tlaková nádobka je pod tlakem. Nedeformujte, nepropichujte či nepalte ji, ani když se zdá být prázdná.
 • Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
 • Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Léčivý přípravek se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Ventolin Inhaler N obsahuje
Léčivou látkou je Salbutamoli sulfas 120,5 mikrogramů, což odpovídá Salbutamolum 100 mikrogramů v jedné odměřené dávce.
Pomocnou látkou je norfluran.

Jak přípravek Ventolin Inhaler N vypadá a co obsahuje toto balení
Bílá nebo téměř bílá suspenze v hliníkové tlakové nádobce s dávkovacím ventilem, vložená do rozprašovače z umělé hmoty, papírová krabička.
Velikost balení: 200 dávek.

Držitel rozhodnutí o registraci
Glaxo Group Ltd., 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velká Británie.

Výrobci
Glaxo Wellcome Production, Evreux, Francie.
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poznaň, Polsko.
Glaxo Wellcome S.A., Aranda de Duero, Španělsko.

Datum poslední revize textu
8.4.2013

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.