Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták VOLTAREN

Humánní léčivý přípravek

VOLTAREN

injekční roztok

(Diclofenacum natricum)
Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Voltaren a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Voltaren užívat
 3. Jak se přípravekVoltaren užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravekVoltaren uchovávat
 6. Další informace
 7. Informace pro zdravotnický personál


1. CO JE PŘÍPRAVEK VOLTAREN K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Co je přípravek Voltaren
Léčivou látkou přípravku Voltaren injekční roztok je diklofenak sodný (diclofenacum natricum).


K čemu se přípravek Voltaren používá
Přípravek Voltaren patří do skupiny léků nazývaných nesteroidní protizánětlivé léky (NSA), které se používají k léčbě bolestí nebo zánětu.
Intramuskulární injekce (injekce do svalu) se používají k léčbě následujících stavů:

 • Vzplanutí revmatické bolestivosti kloubů (artritida), bolesti zad, ztuhlého ramene, tenisového loktu a ostatních typů revmatismu.
 • Záchvaty dny.
 • Bolest způsobená žlučníkovými nebo ledvinovými kameny.
 • Bolest a otoky po chirurgickém zákroku nebo poranění.
 • Silné záchvaty migrény.

Přípravek Voltaren ve formě infuze (intravenózní infuze) se používá k léčbě nebo prevenci bolesti po chirurgickém zákroku.

Jak přípravek Voltaren účinkuje
Přípravek Voltaren odstraňuje (mírní) příznaky zánětu, jako je bolest a otok, ale nemá vliv na příčinu zánětu.
Máte-li jakékoli dotazy, jak přípravek Voltaren účinkuje nebo proč byl tento přípravek předepsán právě Vám, zeptejte se svého lékaře.


Sledování během léčby přípravkem Voltaren
Pokud máte srdeční onemocnění nebo existuje riziko jeho vzniku, bude Váš lékař pravidelně hodnotit, zda můžete pokračovat v léčbě přípravkem Voltaren.
Pokud máte poruchu funkce jater, ledvin nebo krve, budou Vám během léčby odebrány vzorky krve. Tímto způsobem budou sledovány funkce jater (hladina transamináz) nebo ledvin (hladina kreatininu) nebo krevní obraz (hladina červených a bílých krvinek a krevních destiček). Výsledky těchto krevních testů umožní Vašemu lékaři rozhodnout, zda
je nutné přerušit léčbu přípravkem Voltaren nebo zda není nutné změnit dávku.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK VOLTAREN UŽÍVAT

Vždy dodržujte pokyny Vašeho lékaře nebo lékárníka, i když se liší od informací uvedených v této příbalové informaci.


Neužívejte přípravek Voltaren injekční roztok:

 • Pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na diklofenak, disiřičitan sodný (nebo jiné siřičitany) nebo některou pomocnou látku obsaženou v přípravku (viz odstavec Složení na konci této příbalové informace).
 • Pokud jste již v minulosti měl(a) alergickou reakci na přípravek k léčbě zánětu nebo bolesti (např. kyselina acetylsalicylová, diklofenak, ibuprofen). Reakce mohou být následující: astma, akutní rýma, kožní vyrážka, otok obličeje. Jestliže se domníváte, že můžete být alergický/á, poraďte se s lékařem.
 • Pokud máte žaludeční nebo dvanáctníkový vřed.
 • Pokud krvácíte z trávicího traktu (příznaky jsou krev ve stolici nebo černá stolice) nebo jste v minulosti měl(a) tyto potíže v souvislosti s užíváním nesteroidních antirevmatik.
 • Při selhání jater nebo ledvin.
 • Pokud trpíte vážnou srdeční vadou.
 • Pokud máte srdeční a/nebo cerebrovaskulární onemocnění (onemocnění mozku způsobené postižením mozkových cév), např. jste měl(a) srdeční infarkt, mozkovou mrtvici, drobnou cévní mozkovou příhodu nebo blokádu (ucpání) cév v srdci nebo mozku nebo jste podstoupil(a) operaci k uvolnění blokády nebo bypass.
 • Pokud máte nebo jste měl(a) potíže s krevním oběhem (onemocnění periferních tepen).
 • V posledních třech měsících těhotenství.
 • Jestliže se Vás týká kterýkoli z výše uvedených bodů, řekněte to ošetřujícímu lékaři a neužívejte přípravek
 • Voltaren injekční roztok. Váš lékař rozhodne o tom, zda je tento přípravek pro vás vhodný.

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Voltaren injekční roztok je třeba:

 • Pokud máte onemocnění srdce nebo cév (nazývané též kardiovaskulární onemocnění, včetně nekontrolovaně vysokého krevního tlaku, městnavého srdečního selhání, ischemické choroby srdeční nebo onemocnění periferních tepen), léčba přípravkem Voltaren se obecně nedoporučuje.
 • Je důležité užívat co nejnižší dávku přípravku Voltaren, která Vám poskytuje úlevu od bolesti nebo otoků a co nejkratší možnou dobu, kvůli snížení rizika kardiovaskulárních nežádoucích účinků na nejmenší možnou míru.
 • Pokud užíváte přípravek Voltaren současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky, jako je kyselina acetylsalicylová, kortikosteroidy, léky proti krevní srážlivosti nebo léky na deprese (SSRI - inhibitory zpětného selektivního vychytávání serotoninu) viz odstavec Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky.
 • Pokud máte astma nebo sennou rýmu (sezónní alergickou rinitidu).
 • Pokud jste někdy měl(a) potíže s trávicím traktem, jako jsou žaludeční nebo dvanáctníkové vředy, krvavá nebo černá stolice anebo jste v minulosti měl(a) problémy se zažíváním nebo pálení žáhy po předchozím užívání protizánětlivých léků.
 • Pokud máte zánět tlustého střeva provázený tvorbou vředů (ulcerózní kolitida) nebo zánětlivé střevní onemocnění nazývané Crohnova nemoc.
 • Pokud máte nebo jste měl(a) srdeční potíže nebo vysoký krevní tlak.
 • Pokud trpíte onemocněním jater nebo ledvin.
 • Jestliže jste dehydratován/a (odvodnění organismu) v důsledku např. zvracení, průjmu, před nebo po větší operaci.
 • Jestliže Vám otékají dolní končetiny.
 • Jestliže máte poruchy krvácivosti nebo jiné potíže s krví včetně vzácné poruchy jater nazývané jaterní porfyrie.
 • Informujte svého ošetřujícího lékaře, že se u Vás některý z uvedených stavů vyskytuje ještě před tím, než začnete užívat přípravek Voltaren injekční roztok.
 • Pokud se u Vás kdykoliv během léčby přípravkem Voltaren objeví jakékoli známky a příznaky srdečních nebo cévních potíží jako jsou bolest na hrudi, dýchavičnost, slabost nebo splývavá řeč, vyhledejte neprodleně lékaře.
 • Přípravek Voltaren může maskovat příznaky infekčního onemocnění (např. bolest hlavy, horečka), proto je pak o mnoho těžší potíže odhalit a vhodně léčit. Jestliže se necítíte dobře a budete potřebovat navštívit lékaře, nezapomeňte mu říci, že užíváte přípravek Voltaren.
 • Ve velmi vzácných případech může přípravek Voltaren, tak jako i jiná nesteroidní antirevmatika, způsobit těžké kožní alergické reakce např. vyrážku. Z toho důvodu je třeba, abyste okamžitě informoval/a svého lékaře, pokud budete mít tyto příznaky.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Je zvláště důležité abyste informoval(a) lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků:

 • Lithium nebo inhibitory zpětného selektivního vychytávání serotoninu (SSRI), tj. léky užívané k léčbě některých typů depresí.
 • Digoxin (přípravek na léčbu onemocnění srdce).
 • Diuretika (močopudné léky).
 • ACE inhibitory nebo betablokátory (skupiny léčivých přípravků pro léčbu vysokého krevního tlaku a srdečního selhání).
 • Jiné nesteroidní protizánětlivé léky jako kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen.
 • Kortikosteroidy (léky užívané k úlevě od zánětu).
 • Léky, které se používají k prevenci krevní srážlivosti.
 • Přípravky k léčbě cukrovky, kromě insulinu.
 • Metotrexat (lék na některé druhy rakoviny nebo artritidy).
 • Cyklosporin, takrolimus (léky užívané po transplantaci orgánů).
 • Trimetoprim (lék užívaný k prevenci nebo léčbě zánětů močových cest).
 • Některé léky proti infekcím (chinolony – antibakteriální léky).
 • Sulfinpyrazon (lék užívaný k léčbě dny) nebo vorikonazol (lék užívaný k léčbě plísňových infekcí).
 • Fenytoin (lék určený k léčbě epileptických záchvatů)
 • Cholestipol/Cholestyramin (léky určené ke snižování hladiny cholesterolu)

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Léky jako je diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.
Pokud máte srdeční obtíže, prodělal(a) jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte), měl(a) byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.
Výskyt nežádoucích účinků může být snížen podáváním nejnižší účinné dávky po nejkratší dobu nutnou ke zlepšení příznaků.


Starší pacienti
Starší osoby mohou být citlivější na účinky přípravku Voltaren, než jiní dospělí. Z toho důvodu by měli velmi pečlivě dodržovat pokyny ošetřujícího lékaře, který stanoví vhodné nejnižší dávkování s ohledem na jejich stav. Je zejména důležité pro starší pacienty, aby neprodleně ohlásili jakýkoli nežádoucí účinek svému lékaři.


Děti a mladiství
Přípravek Voltaren injekční roztok není určen k léčbě dětí a mladistvých do 18 let věku.


Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Informujte svého lékaře o tom, že jste nebo můžete být těhotná. Přípravek Voltaren injekční roztok by neměl být užíván během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Tak jako ostatní nesteroidní protizánětlivé léky i přípravek Voltaren injekční roztok se nesmí užívat v průběhu posledních třech měsíců těhotenství, protože by mohlo dojít k poškození
nenarozeného dítěte nebo k potížím při porodu.
Informujte svého lékaře o tom, že kojíte. Přípravek Voltaren prostupuje v malém množství do mateřského mléka. Pokud je nutné, aby kojící matka užívala Přípravek Voltaren, měla by jej užívat pouze na doporučení lékaře, jen krátkodobě a vždy po posledním večerním kojení před nejdelším spánkem dítěte.


Ženy plánující těhotenství
Přípravek Voltaren může způsobovat problémy s početím, proto neužívejte tento přípravek pokud to není nezbytné, jestliže plánujete otěhotnět anebo máte potíže s početím.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
V ojedinělých případech se mohou u pacientů léčených přípravkem Voltaren vyskytnout potíže jako je ospalost, závratě, rozmazané vidění. Pokud se u Vás tyto příznaky projeví, neřiďte motorová vozidla, neobsluhujte stroje, ani nevykonávejte jiné činnosti vyžadující zvýšenou pozornost a koordinaci pohybů. Informujte co nejdříve svého lékaře o
tom, že máte tyto potíže.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK VOLTAREN UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Voltaren přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem. Nepřekračujte stanovené dávkování a délku léčby.


Intramuskulární podání
Roztok se nasaje do injekční stříkačky a aplikuje se hluboko do hýžďového svalu.


Intravenózní podání
Injekční roztok se rozředí nejméně 100ml fyziologického roztoku nebo glukózy, a aplikuje se pomalu nitrožilně. Do žíly nesmí být aplikován rychle.


Jak a kdy budete přípravek Voltaren užívat
Nepřekračujte doporučené dávkování. Je důležité užívat přípravek Voltaren injekční roztok v nejnižších účinných dávkách a neužívat jej déle, než je to nutné.
Lékař Vám přesně řekne, jaké množství přípravku budete užívat. V závislosti na tom, jak budete reagovat na léčbu,
Vám může lékař dávku upravit.


Dospělí
Dospělým se obvykle podává jedna ampule za den maximálně po dobu dvou dnů. V některých případech je možné aplikovat za den dvě ampule. Pokud je nutná další léčba přípravkem Voltaren, je možné v ní pokračovat např. formou tablet.


Jak dlouho se přípravek Voltaren užívá
Dodržujte přesně pokyny lékaře.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Voltaren nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Některé vzácné nebo velmi vzácné nežádoucí účinky mohou být závažné
Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 1000, zejména pokud užívají vysoké denní dávky (150 mg) po dlouhou dobu

 • Náhlá a nesnesitlená bolest na hrudi (známka infarktu myokardu nebo náhlá srdeční slabost).
 • Dušnost, obtížné dýchání vleže, otoky rukou nebo nohou (známky srdečního selhání).


Tyto vzácné nebo velmi vzácné nežádoucí účinky mohou postihnout méně než 1 až 10 pacientů z 10 000

 • Spontánní krvácení nebo krevní podlitiny (známky trombocytopenie).
 • Vysoká horečka, časté infekce, přetrvávající bolest v krku (známky agranulocytózy).
 • Potíže s dýcháním nebo polykáním, kožní vyrážka, svědění, kopřivka, závratě (známky přecitlivělosti, anafylaktické nebo anafylaktoidní reakce).
 • Otoky obličeje nebo hrdla (známky angioedému).
 • Znepokojivé myšlenky nebo nálady (známky psychotických poruch).
 • Poruchy paměti.
 • Křeče.
 • Úzkost.
 • Ztuhnutí šíje, horečka, nevolnost, zvracení, bolest hlavy (příznaky aseptické meningitidy).
 • Náhlá a silná bolest hlavy, nevolnost, závrať, otupělost, neschopnost mluvit nebo potíže s mluvením, slabost nebo ochrnutí končetin nebo obličeje (příznaky mozkové příhody).
 • Porucha sluchu.
 • Bolest hlavy, závratě (známky vysokého krevního tlaku, hypertenze).
 • Vyrážka, červené nebo purpurové skvrny na kůži , horečka, svědění (možné příznaky zánětu cév).
 • Náhlá dušnost a pocit tíže na prsou se sípáním nebo kašlem (známky astmatu nebo zánětu plic, pokud je horečka).
 • Krev ve zvratcích a/nebo černá nebo krvavá stolice (známky krvácení do trávicího traktu).
 • Krvavý průjem.
 • Černá stolice (melena).
 • Bolest žaludku, nevolnost (známky žaludečního nebo dvanáctníkového vředu).
 • Průjem, bolest břicha, horečka, nevolnost, zvracení (známky zánětu střev (kolitida), včetně hemoragické kolitidy a propuknutí ulcerózní kolitidy nebo Crohnovy choroby).
 • Silné bolesti v oblasti nad žaludkem (známky zánětu slinivky).
 • Žloutnutí kůže nebo očního bělma, nevolnost, ztráta chuti k jídlu, tmavá moč (příznaky zánětu jater/selhání
 • jater).
 • Příznaky podobné chřipce, únava, bolest svalů, zvýšená hladina jaterních enzymů v krvi (známky poruchy funkce jater, včetně fulminantní hepatitidy, jaterní nekrózy, selhání jater).
 • Puchýře (známky bulózní dermatitidy).
 • Červená nebo purpurová pokožka (možná známka zánětu cév), kožní vyrážka s puchýři, puchýře na rtech, v okolí očí, v ústech, kožní zánět s odlupováním pokožky (známky multiformního erytému nebo v případě horečky Stevens-Johnsonova syndromu nebo toxické epidermální nekrolýzy).
 • Kožní vyrážka s odlupováním pokožky (známky exfoliativní dermatitidy).
 • Zvýšená citlivost pokožky na sluneční světlo (známky fotosenzitivní reakce).
 • Purpurové skvrny na pokožce (známky purpury nebo Henoch-Schonleinovy purpury v případě alergie).
 • Otoky, slabost nebo neobvyklý objem moči (známky akutního selhání ledvin).
 • Nadměrné množství bílkoviny v krvi (proteinurie).
 • Otok tváře nebo břicha, vysoký krevní tlak (známky nefrotického syndromu).
 • Větší nebo menší objem moči, ospalost, zmatenost, nevolnost (známky tubulointersticiální nefritidy).
 • Nadměrně snížený objem moči (známky ledvinové papilární nekrózy).
 • Generalizovaný otok (edém).

Jestliže zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek, oznamte to ihned svému lékaři
Některé nežádoucí účinky jsou časté:
Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 pacientů ze 100
Bolest hlavy, závratě, nevolnost, zvracení, průjem, trávící potíže, bolest břicha, nadýmání, ztráta chuti k jídlu, změny v jaterních testech (např. hodnot transamináz), kožní vyrážka, podráždění v místě injekce, bolest v místě vpichu, zduření v místě vpichu.


Některé nežádoucí účinky jsou vzácné:
Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 10 000
Ospalost, bolesti žaludku, poruchy funkce jater, svědivá vyrážka (kopřivka), nekróza v místě vpichu.


Některé nežádoucí účinky jsou velmi vzácné:
Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout méně než 1 pacienta z 10 000
Nízká hladina červených krvinek (anémie), nízká hladina bílých krvinek (leukopenie), dezorientace, deprese, potíže se spaním, noční můry, podrážděnost, mravenčení nebo snížená citlivost rukou nebo nohou, zhoršení paměti, úzkost, třes, poruchy chuti, porucha vidění, zvonění v uších (tinnitus), zácpa, vřídky v ústech, oteklý, zarudlý a bolestivý jazyk, vřed v jícnu, křeče v horní části břicha, zejména po jídle, bušení srdce, bolest na hrudi, svědící, zarudlá a pálící pokožka (ekzém), zarudnutí kůže (erytém), vypadávání vlasů, svědění, krev v moči, absces (dutina vyplněná hnisem) v místě vpichu.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Pokud užíváte přípravek Voltaren déle než několik týdnů, podrobte se pravidelným kontrolám u lékaře, abyste netrpěl(a) nerozpoznanými nežádoucími účinky.


5. JAK PŘÍPRAVEK VOLTAREN UCHOVÁVAT

 • Uchovávejte při teplotě do 30°C.
 • Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
 • Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
 • Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
 • Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Voltaren obsahuje
Léčivá látka obsažená v přípravku Voltaren injekční roztok se nazývá diklofenak sodný.
Pomocné látky: mannitol, disiřičitan sodný (E 223), benzylalkohol, propylenglykol, roztok hydroxidu sodného 1 mol/l, voda na injekci.


Jak přípravek Voltaren vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: čirý bezbarvý až slabě nažloutlý roztok.
Velikost balení: 5x 75 mg/3 ml
Držitel rozhodnutí o registraci/ výrobce
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika


7. INFORMACE PRO ZDRAVOTNÍ PERSONÁL

Přípravek Voltaren injekce může být aplikován hluboko intramuskulárně do horního kvadrantu gluteálního svalu nebo intravenózně, pomalou intravenózní infuzí po naředění dle následujícího návodu. Ampule je určena pouze pro jedno použití, roztok musí být použit ihned po otevření. Jakýkoli nepoužitý roztok musí být zlikvidován.
V závislosti na předpokládané době infuze se smíchá příslušné množství 100 až 500 ml fyziologického roztoku (0,9 %) nebo roztok 5% glukózy s injekčním roztokem bikarbonátu sodného (0,5 ml 8,4 % nebo 1,0 ml 4,2 % nebo odpovídající množství odlišné koncentrace), který byl odebrán z čerstvě otevřeného zásobního roztoku. K tomuto
roztoku se přidá obsah jedné ampule přípravku Voltaren. Smí být použit pouze čirý roztok, pokud se objeví krystaly nebo precipitace, infuze nesmí být použita.
Přípravek Voltaren injekční roztok nesmí být mísen s jinými injekčními roztoky.
Při použití 0,9% fyziologického roztoku nebo 5% roztoku glukózy bez přítomnosti bikarbonátu sodného jako doplňkové přísady dochází k riziku přesycení, vedoucímu k možné tvorbě krystalů nebo precipitace. Jiné infuzní roztoky než výše uvedené se nesmějí používat.
Intravenózní infuze musí být zahájena okamžitě po přípravě infuzního roztoku (viz předcházející instrukce). Nepoužitý roztok nesmí být dále uchováván.


Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 2.6.2014 

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.