Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták GUAJACURAN 5%

Humánní léčivý přípravek

GUAJACURAN 5%

GUAJACURAN 5%


Guaifenesinum
Injekční roztok

 

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

  1. Co je přípravek Guajacuran 5% a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Guajacuran 5% používat
  3. Jak se přípravek Guajacuran 5% používá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak přípravek Guajacuran 5% uchovávat
  6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Guajacuran 5% a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Guajacuran 5% je guajfenesin. Guajfenesin snižuje psychické a emoční napětí s pocitem úzkosti, má mírně sedativní (zklidňující) účinky, snižuje svalové
napětí a působí expektoračně (podporuje vykašlávání). Ve vyšších dávkách tlumí křeče a snižuje napětí kosterního svalstva.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Guajacuran 5% používat

Nepoužívejte přípravek Guajacuran 5%
Jestliže jste alergický(á) na guajfenesin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
Při myasthenia gravis a myastenickém syndromu (nervosvalové charakterizované nadměrnou svalovou slabostí a unavitelností) onemocnění.


Upozornění a opatření
Přípravek není vhodný pro děti mladší než 6 let, pro podání dětem starším 6 let musí být skutečně závažné důvody. Děti, kterým byl přípravek podán, by měly být pod zvýšeným
dohledem.


Další léčivé přípravky a přípravek Guajacuran 5%
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Účinek guajfenesinu je zvyšován působením lithia a hořčíku, lze jej kombinovat s neuroleptiky (léky k terapii psychóz), zvyšuje analgetický účinek paracetamolu a kyseliny
acetylsalicylové, zesiluje tlumivý účinek alkoholu, sedativ (zklidňující léky) a celkových anestetik (používaných k narkóze) na centrální nervovou soustavu. Zvyšuje i účinek
myorelaxancií (léků uvolňující svalové napětí) s jiným mechanismem účinku.


Přípravek Guajacuran 5% s jídlem, pitím a alkoholem
Po dobu léčby přípravkem Guajacuran 5% se nedoporučuje pít alkoholické nápoje.


Těhotenství, kojení a fertilita
Přípravek se nedoporučuje podávat v době těhotenství a při kojení.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, ovládání strojů, práce
ve výškách apod.).
Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez sodíku“.


3. Jak se přípravek Guajacuran 5% používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvykle se podávají 2 ampulky denně (20 ml) intravenózně (do žíly) nebo v kapénkové infuzi v 5% glukose. Při léčbě tetanu se Guajacuran 5% podává zvolna intravenózně, obvykle v dávkách 2 – 4 ampulky (20 – 40 ml), opakovaných podle potřeby. K dosažení myorelaxačního účinku v anesteziologii se podává 10 – 30 ml injekčního roztoku,
tj. l – 3 ampulky intravenózně, účinek nastupuje za 3 – 5 minut a trvá 18 – 25 minut.


Jestliže jste použil/a více přípravku Guajacuran 5%, než jste měl/a
Protože je přípravek podáván zdravotnickým pracovníkem, je možnost předávkování velmi malá.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Vzácné: (může se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů): závratě, ospalost, pocit na zvracení, zvracení, lehká svalová slabost, únava.
Velmi vzácné:( může se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů): lehké kožní projevy, přechodné změny v krevním obraze.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně posupujte v případě jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.


5. Jak přípravek Guajacuran 5% uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Přípravek Guajacuran 5% nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu (EXP). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek poškození léku (změna zabarvení, viditelné částice v roztoku).
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Guajacuran 5% obsahuje
Léčivou látkou je guaifenesinum (0,5 g v 10 ml injekčního roztoku).
Pomocnými látkami jsou glukosa, chlorid sodný, voda na injekci.
Jak přípravek Guajacuran 5% vypadá a co obsahuje toto balení
Čirý, bezbarvý až slabě hnědožlutý injekční roztok bez mechanických nečistot.
310 ampulí, 1 ampule obsahuje 10 ml injekčního roztoku.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika.


Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 22.8.2012.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Následující informace je určena pro zdravotnické pracovníky
Guajacuran 5% lze podat intravenózně k tlumení svalových křečí u tetanu; k prolongování svalové relaxace při chirurgických výkonech, k myorelaxaci v anesteziologii, k premedikaci před bronchografií. Vhodné je využít parenterálního podání při bolestech hlavy diagnosticky.
Jestliže nemocného přestane bolet hlava během i.v. podání, je bolest podmíněna psychogenně nebo svalovými spazmy při vertebrogenní poruše. Pak lze často pokračovat v léčbě
perorálním guajfenesinem.
Guajfenesin nemá specifické antidotum. Léčení předávkování je symptomatické s odpovídající podpůrnou terapií, zacílenou na udržování kardiovaskulárních, respiračních
a renálních funkcí a na zachování elektrolytové rovnováhy.
Guajfenesin se nepatrně váže na bílkoviny krevní plazmy. Účinek po i.v. podání nastupuje za 3 – 5 minut a trvá 18 – 25 minut. Dlouhodobá aplikace indukuje degradující enzymy, efekt látky se postupně snižuje. Vylučuje se močí, v malé části beze změny, většinou ve formě metabolitů. Biologický poločas je 1 hodina.

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.