Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták DICLOFENAC GALMED EMULGEL

Humánní léčivý přípravek

DICLOFENAC GALMED EMULGEL


Diclofenacum natricum

 

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Diclofenac Galmed emulgel musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Diclofenac Galmed emulgel a k čemu se používá.
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Diclofenac Galmed emulgel užívat.
 3. Jak se Diclofenac Galmed emulgel užívá.
 4. Možné nežádoucí účinky.
 5. Jak Diclofenac Galmed emulgel uchovávat.
 6. Další informace.


1. CO JE DICLOFENAC GALMED EMULGEL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Diclofenac Galmed emulgel je speciálně vytvořen k vtírání do pokožky. Léčivá látka, diklofenak, patří do skupiny léčivých přípravků zvaných nesteroidní protizánětlivé léčivé
přípravky (NSAIDs).
Diclofenac Galmed emulgel tlumí bolest a zánět, snižuje otok.
Diclofenac Galmed emulgel je vhodný pro léčení místních projevů nerevmatických i revmatických bolestivých stavů pohybového ústrojí.


Diclofenac Galmed emulgel se používá:
Mladiství od 14 let
Krátkodobá lokální symptomatická léčba akutních poranění jako je podvrtnutí, pohmoždění, tupá poranění (poranění utrpěná při sportu).


Dospělí (od 18 let)
Léčba poúrazových stavů a následků sportovních úrazů jako jsou otoky, zhmoždění, podvrtnutí kloubů, poranění měkkých částí kloubů a bolesti zad. Po poradě s lékařem lze
používat Diclofenac Galmed emulgel k místní léčbě revmatických onemocnění měkkých tkání např. kloubních pouzder, zánětů šlach a svalových úponů a k místní léčbě při
bolestivých stavech doprovázejících degenerativní onemocnění kloubů.
Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství od 14 let.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DICLOFENAC GALMED EMULGEL UŽÍVAT

Nepoužívejte Diclofenac Galmed emulgel

 • Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na diklofenak nebo jiné léčivé přípravky používané k léčbě bolesti, horečky nebo zánětu jako je ibuprofen, kyselina acetylsalicylová (látka, která se také používá k prevenci srážení krve).
 • Příznaky alergické reakce na tyto léčivé přípravky mohou zahrnovat: astma, sípání nebo dušnost, kožní vyrážku nebo kopřivku, otok obličeje nebo jazyka, výtok z nosu.
 • Jestliže jste alergický/á na kteroukoli další složku přípravku (viz seznam na konci příbalové informace).
 • Jestliže jste ve třetím trimestru těhotenství.
 • Jestliže jste mladší 14 let.
 • Pokud víte o uvedených okolnostech, nepoužívejte přípravek Diclofenac Galmed emulgel.


Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Diclofenac Galmed emulgel je zapotřebí

 • V případě, že je Diclofenac Galmed emulgel aplikován na velké plochy kůže a používán dlouhodobě, nebo je používán v kombinaci s ústně či injekčně podávanými nesteroidními protizánětlivými přípravky (NSAID), nelze vyloučit možný výskyt systémových nežádoucích reakcí (zasahují celý organismus, nikoli pouze místo, kde byl přípravek použit).
 • Neaplikujte přípravek Diclofenac Galmed emulgel na kůži, pokud jste se řízli nebo máte otevřenou ránu. Neaplikujte na kůži s vyrážkou nebo ekzémem.
 • Buďte opatrní, aby se Vám přípravek nedostal do očí. Pokud se tak stane, vypláchněte oči čistou vodou. Při přetrvávajících obtížích navštivte lékaře nebo lékárníka.
 • Diclofenac Galmed emulgel je určen pouze k zevnímu použití. Nepoužívejte v dutině ústní. Nepolykejte.
 • Po čas léčení a alespoň 2 týdny po jeho skončení byste se měli vyhýbat přímému slunečnímu záření a pobytu v soláriu za účelem snížení velmi vzácného rizika fotosenzitivní reakce. Je vhodné postižená místa chránit oděvem.

Můžete použít ortézu nebo obvaz běžně používaný u zranění, jako jsou výrony, ale nepoužívejte neprodyšné vzduchotěsné (plastové) bandáže.


Děti a mladiství do 14 let
Přípravek Diclofenac Galmed emulgel není určen pro děti a mladistvé do 14 let, protože u nich nejsou k dispozici dostatečné informace o účinnosti a bezpečnosti léčby (viz bod
Nepoužívejte Diclofenac Galmed emulgel).


Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.


Těhotenství a kojení
Nepoužívejte Diclofenac Galmed emulgel, pokud jste těhotná nebo kojíte. Před tím, než budete používat jakýkoliv léčivý přípravek, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není znám žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.


Důležité informace o některých složkách přípravku Diclofenac Galmed emulgel
Tento léčivý přípravek obsahuje propylenglykol, který může u určitých pacientů způsobit mírné místní kožní podráždění. Obsahuje parabeny, které mohou vyvolat alergické reakce
(pravděpodobně zpožděné).


3. JAK SE DICLOFENAC GALMED EMULGEL UŽÍVÁ

Vždy používejte Diclofenac Galmed emulgel přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek je určen pro dospělé pacienty a mladistvé starší 14 let.
Nanášejte gel v tenké vrstvě 3-4krát denně na postižené místo a lehce jej vetřete. Dle rozsahu postižení aplikujte množství odpovídající velikosti třešně až vlašského ořechu (2-4 g). Toto je dostatečné množství k léčení oblasti 400-800 cm 2 . Odstup mezi jednotlivými dávkami je 3 až4 hodiny. Po aplikaci je nutné si umýt ruce, pokud nejsou místem k léčení.


Dospělí a mladiství od 14 let
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 2 týdny.
Pokud je nutné u mladistvých od 14 let používat gel déle než 7 dní k úlevě od bolesti, doporučuje se vyhledat lékaře.
Při zánětlivých a degenerativních revmatických onemocněních u dospělých se o délce léčby přípravkem Diclofenac Galmed emulgel vždy poraďte s lékařem.
Při používání přípravku bez doporučení lékaře vyhledejte lékaře během 7 dnů v případě, že se stav nezlepšuje, nebo se naopak zhoršuje.


Starší pacienti (nad 65 let)
Dávkování se neliší od dávkování u ostatních dospělých.


Děti a mladiství do 14 let
Přípravek není určen pro děti a mladistvé do 14 let, protože u nich nejsou k dispozici dostatečné informace o účinnosti a bezpečnosti léčby (viz bod Nepoužívejte Diclofenac
Galmed emulgel).


Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Diclofenac Galmed emulgel
Pokud jste zapomněli aplikovat přípravek Diclofenac Galmed emulgel ve správný čas, aplikujte ho, jakmile si vzpomenete a pak pokračujte jako obvykle. Neaplikujte dvojnásobné
množství, aby byla doplněna chybějící dávka.


Jestliže jste použil(a) více přípravku Diclofenac Galmed emulgel, než jste měl(a)
Jestliže jste omylem požili přípravek, nebo v případě, že jste omylem použili mnohem více přípravku než je doporučené množství, neprodleně kontaktujte lékaře.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Diclofenac Galmed emulgel nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Některé nežádoucí účinky, které se vyskytují vzácně a velmi vzácně mohou být vážné.


Časté (u 1 až 10 pacientů ze 100): kožní vyrážka, svědění, zčervenání kůže nebo bolest (píchání) kůže
Vzácné (u 1 až 10 pacientů z 10 000): kožní vyrážka s puchýři, necitlivost, brnění, píchání, pálení kůže (parestézie) a v případě dlouhodobého používání přípravku aplikovaného na rozsáhlé plochy kůže nevolnost, bolesti břicha, zvracení, průjem
Velmi vzácné (u méně než 1 pacienta z 10 000): projevy přecitlivělosti, kopřivka, otok kůže a sliznic, otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, sípání, dušnost nebo pocit napětí na hrudníku (astma), zvýšená citlivost kůže na sluneční záření (možné příznaky jsou spálení od slunce se svěděním, otokem a puchýři)


Pokud zaznamenáte jakékoliv následující příznaky alergie, PŘESTAŇTE používat přípravek Diclofenac Galmed emulgel a okamžitě kontaktujte lékaře nebo lékárníka:

 • Kožní vyrážka s puchýři, kopřivka.
 • Sípání, dušnost nebo pocit napětí na hrudníku (astma).
 • Otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK DICLOFENAC GALMED EMULGEL UCHOVÁVAT

 • Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
 • Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
 • Uchovávejte při teplotě do 25 oC v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
 • Léčivé přípravky se nesmí vhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co Diclofenac Galmed emulgel obsahuje
Léčivou látkou je Diclofenacum natricum 1 g ve 100 g gelu.
Pomocné látky jsou hydroxid sodný, hyetelosa, karbomer, propylenglykol (E 1520), střední nasycené triacylglyceroly, propylparaben (E 216), methylparaben (E 218), čištěná voda.
Jak Diclofenac Galmed emulgel vypadá a co obsahuje toto balení
Diclofenac Galmed emulgel je bílý hladký gel slabého charakteristického zápachu.
Druh obalu:
Hliníková tuba uzavřená membránou, šroubovací uzávěr s propichovacím trnem, krabička.
Velikost balení:
Tuba: 30g, 50g, 60g, 100g a 120g emulgelu
DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
Galmed a.s.
Ostrava
Česká republika


VÝROBCE
Herbacos Recordati s.r.o.
Pardubice
Česká republika

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 28.11.2012

 

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.