Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták MESOCAIN

Humánní léčivý přípravek

Mesocain


Uretrální gel (gel do močové trubice)
trimecaini hydrochloridum/carbethopendecinii bromidum

 

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Viz bod 4.

 

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek Mesocain a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mesocain používat
 3. Jak se přípravek Mesocain používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Mesocain uchovávat
 6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Mesocain a k čemu se používá

Přípravek Mesocain, gel má dobré anestetické a antiseptické účinky (působí tlumivě na grampozitivní koky, především na stafylokoky).


Indikace
Zlepšení klouzavosti zaváděných cévek, prevence bolesti při instrumentálním urologickém vyšetření (anestezie sliznice močové trubice před dilatací cévkováním).
Přípravek je vhodný pro dospělé, děti i mladistvé.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mesocain používat

Nepoužívejte přípravek Mesocain:

 • jestliže jste alergický/á na trimekain-hydrochlorid, karbethopendecinium-bromid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • jestliže jste alergický/á na znecitlivující látky (anestetika) nebo protimikrobiální látky (antiseptika),
 • pokud máte hnisavé poranění v močové trubici a jejím okolí.

Další léčivé přípravky a přípravek Mesocain
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.


Interakce s jinými léčivými přípravky nebyly pozorovány.Přípravek Mesocain s jídlem a pitím
Přípravek Mesocain lze užívat nezávisle na jídle a pití.


Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Přípravek se může používat v těhotenství a v průběhu kojení.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá vliv na schopnost řídit motorová vozidla ani na schopnost obsluhovat stroje.
Přípravek Mesocain obsahuje methylparaben, který může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).


3. Jak se přípravek Mesocain používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Po očištění vnějšího ústí močové trubice a špičky penisu (glans penis) antiseptickým roztokem se aplikátorem vytlačí gel přímo z tuby do močové trubice. Případnému zpětnému vytékání gelu lze zabránit nasazením svorky na penis, podvázáním obvazem nebo ručním stlačením.


Jestliže jste použil(a) více přípravku Mesocain, než jste měl(a)
Při vstřebání většího množství přípravku Mesocain může dojít k místní přecitlivělosti projevující se zarudnutím sliznice.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při používaní přípravku Mesocain se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazené dle frekvence výskytu:


Vzácné (vyskytují se u 1 -10 pacientů z 10 000):

 • snížení krevního tlaku,
 • zúžení průdušek - dušnost, sípání,
 • zvýšená činnost střev,
 • místní přecitlivělost projevující se zarudnutím sliznice (jen při vstřebání větších množství léčivých látek),
 • edém podkožní a podslizniční tkáně, nejčastěji v oblasti obličeje, rtů a jazyka,
 • svědivá vyrážka.Hlášení nežádoucích účinků


Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.


Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. Jak přípravek Mesocain uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Chraňte před mrazem.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Mesocain obsahuje
Léčivými látkami jsou trimecaini hydrochloridum a carbethopendecinii bromidum. 20 g gelu obsahuje
trimecaini hydrochloridum 200 mg a carbethopendecinii bromidum 40 mg.
Pomocnými látkami jsou hyetelosa, methylparaben (E218) a čištěná voda.


Jak přípravek Mesocain vypadá a co obsahuje toto balení
Popis: čirý, průhledný gel.
Velikost balení: 20 g.
Držitel rozhodnutí o registraci
Zentiva, a. s., Einsteinova 24, Bratislava, Slovenská republika


Výrobce
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, Praha, Česká republika

 

Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 10.2.2014.

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.