Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták DIACORDIN 120 RETARD

Humánní léčivý přípravek

DIACORDIN 120 RETARD

(Diltiazemi hydrochloridum)
tablety s řízeným uvolňováním


Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lekárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.Viz bod 4.


Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

  1. Co je přípravek Diacordin 120 retard a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diacordin 120 retard užívat
  3. Jak se přípravek Diacordin 120 retard užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak přípravek Diacordin 120 retard uchovávat
  6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Diacordin 120 retard a k čemu se používá

Diacordin 120 retard se užívá pro předcházení záchvatů anginy pectoris a pro léčení vysokého krevního tlaku. Angina pectoris je vyvolána nedostatečným přívodem krve do srdce při zúžení koronárních cév. Projevuje se jako náhlá svíravá, křečovitá nebo palčivá bolest na prsou, která často vystřeluje do levé ruky a je doprovázena nepříjemnými pocity tísně. Bolest vzniká následkem nedostatečného zásobení srdce kyslíkem při zvýšené tělesné námaze, při rozrušení a v podobných situacích, kdy jsou na činnost srdce kladeny zvýšené nároky. Diacordin 120 retard snižuje spotřebu kyslíku v srdci a zlepšuje jeho prokrvení; tím zabraňuje vzniku záchvatu anginy pectoris. Působením na cévy Diacordin 120 retard snižuje zvýšený krevní tlak.
Přípravek se užívá k předcházení záchvatů anginy pectoris a k léčbě zvýšeného krevního tlaku u dospělých a dospívajících od 15 let.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diacordin 120 retard užívat

Neužívejte přípravek Diacordin 120 retard
Pokud jste alergický(á) na diltiazem nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
Pokud máte příliš nízký krevní tlak (systolický krevní tlak pod 90 mm Hg),
Pokud trpíte poruchami srdečního rytmu (tzv. arytmie), během těhotenství nebo kojení.


Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Diacordin 120 retard se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.


Poměr možného rizika vůči eventuálnímu prospěchu je třeba zvážit při:
- zpomalení srdeční činnosti pod 55 úderů za minutu,
- srdečním selhání, kardiogenním šoku,
- infarktu myokardu s kongescí plic,
- sklonu k nízkému krevnímu tlaku.

Bezpečnost podání diltiazemu (účinná látka připravku Diacordin 120 retard) dětem nebyla stanovena.


Další léčivé přípravky a přípravek Diacordin 120 retard
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. A to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu:

Další léky k léčbě vysokého krevního tlaku
β – blokátory (používané k léčbě anginy pectoris)
Amiodarone, digoxin, chinidin diisopyramid, prokainamid (používané k léčbě poruch srdečního rytmu)
Cimetidin (léky určené k léčbě vředů žaludku a dvanáctníku),
Karbamazepin (léky k léčbě epilepsie)
Teofylin (léky k léčbě dušnosti)
Cyklosporin (léky k potlačení obranné reakce organismu, zejm. po transplantacích)
Přípravek Diacordin 120 retard s jídlem a pitím
Přípravek se může užívat nezávisle na jídle a pití. Během léčby se nedoporučuje požívat alkoholické nápoje.


Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek diacordin 120 retard se nesmí užívat během těhotenství a kojení.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může zejména na počátku léčby nebo při přechodu z léčby jiným lékem nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost a rychlé rozhodování (řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.). Tyto činnosti je možno vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.
Přípravek Diacordin 120 retard obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se svým lékařem, než začnete tento přípravek.


3. Jak se přípravek Diacordin 120 retard užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.
Dávkování vždy určuje lékař. Obvykle se užívá 2x denně 1 tableta. Tablety se polykají celé, nerozkousané, zapijí se vodou nebo jiným nealkoholickým nápojem.


Jestliže jste užil(a) více přípravku Diacordin 120 retard než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem ihned vyhledejte lékaře.


Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Diacordin 120 retard
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.


Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Diacordin 120 retard
Bez porady s Vašim lékařem nepřerušujte doporučenou dobu užívání přípravku, i když se budete cítit lépe.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Diacordin 120 retard nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při užívání léčivé látky diltiazem (léčivá látka přípravku Diacordin 120 retard) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky (seřazeny dle četnosti výskytu):
Časté (možnost výskytu u 1-10 pacientů ze 100): bolesti hlavy, závratě, pocity na zvracení, zácpa, průjem, sucho v ústech, kožní vyrážky, otoky kotníků nebo nohou, zvýšení jaterních testů.
Méně časté (možnost výskytu u 1- 10 pacientů z 1000): nespavost, slabost, únava.
Velmi vzácné (možnost výskytu u méně než 1 pacienta z 10 000): zpomalení srdeční činnosti pod 50 úderů za minutu, poruchy srdečního rytmu až zástava srdce, srdeční selhání s edémem plic, zvětšení dásní (po vysazení léku obvykle odezní), mapovité červené skvrny na kůži.


Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. Jak přípravek Diacordin 120 retard uchovávat


Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce/blistru za ,,EXP”.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Diacordin 120 retard obsahuje
Léčivou látkou je diltiazemi hydrochloridum 120 mg v 1 tabletě s řízeným uvolňováním
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, magnesium-stearát, hypromelosa 2506/15, hypromelosa
2208/100, povidon 25.
Jak přípravek Diacordin 120 retard vypadá a co obsahuje toto balení
Diacordin 120 retard jsou téměř bílé až slabě nažloutlé ploché tablety
Velikost balení: 30 tablet s řízeným uvolňováním.
3/4Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, 102 37, Praha 10, Česká republika


Tento příbalový leták byl naposledy revidován
30.7.2014

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.