Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták SPERSADEX COMP.

Humánní léčivý přípravek

SPERSADEX ® COMP.


Oční kapky, roztok

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

 

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Spersadex Comp. a k čemu se používá.
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Spersadex Comp. užívat.
 3. Jak se Spersadex Comp. užívá.
 4. Možné nežádoucí účinky.
 5. Uchovávání přípravku Spersadex Comp.
 6. Další informace.


Léčivé látky: Chloramphenicolum 5 mg a dexamethasoni natrii phosphas 1 mg v 1 ml roztoku.
Pomocné látky jsou: Benzalkonium-chlorid, makrogol 400, glyceromakrogol-ricinoleát, dinatrium- edetát, roztok hydroxidu sodného, voda na injekci.
Držitel rozhodnutí o registraci: Laboratoires THEA, Clermont-Ferrand Cedex 2, Francie


Výrobce:
EXCELVISION
27, rue de la Lombardière
07100 Annonay
Francie


1. CO JE SPERSADEX COMP. A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Spersadex Comp. jsou oční kapky, které obsahují dexamethason, což je hormon (kortikosteroid) s výrazným protizánětlivým účinkem. Dále obsahují chloramfenikol, antibiotikum se širokým spektrem účinku potlačující růst mikrobů, které vyvolávají oční infekce. Obě tyto léčivé látky pronikají do spojivkového vaku a do nitra oka a používají se k léčbě zánětlivého onemocnění předního očního segmentu u pacientů, u kterých je indikována léčba kortikosteroidy a u kterých je současně infekce bakteriemi citlivými na chloramfenikol nebo existuje vysoké riziko této infekce.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SPERSADEX COMP. UŽÍVAT

Neužívejte Spersadex Comp.:

 • Jestliže jste přecitlivělý/á na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku Spersadex Comp.
 • Jestliže máte poškozenou (poraněnou) rohovku nebakteriální infekcí nebo na ní máte vřídky, herpes simplex (opar), případně jiné virové infekce, mykózu (plísňové) a jiné houbové infekce.
 • Pokud trpíte závažným krevním onemocněním vyvolaným útlumem kostní dřeně.
 • Pokud trpíte onemocněním nazývaným glaukom (zelený zákal).
 • Pokud trpíte poruchou funkce jater.
 • Pokud se u vás v rodině vyskytl útlum kostní dřeně.
 • Přípravek Spersadex Comp. se nesmí podávat novorozencům ve stáří 0 až 27 dní věku.
 • Pokud jste těhotná nebo kojíte.
 • Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci vyskytnou teprve během používání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Spersadex Comp. je zapotřebí:

Při dlouhodobé léčbě může chloramfenikol, i při lokální aplikaci do očí, vyvolat ve velmi vzácných případech útlum kostní dřeně.
Prodloužené podávání chloramfenikolu může mít za následek vznik druhotné (sekundární) oční infekce nebo zastřeného vidění, případně zhoršení infekce oka.
Prodloužené užívání kortikosteroidů může být příčinou zvýšení nitroočního tlaku. U náchylných jedinců nebo u těch, kteří mají zelený zákal, musí být pravidelně monitorován nitrooční tlak, zvláště při prodloužené terapii.
Intenzivní, dlouhodobá léčba může přispívat k tvorbě nebo zhoršení určitého typu šedého zákalu.
Přípravek nesmí být podáván déle než po dobu maximálně 10 dnů.
U onemocnění, u kterých dochází ke ztenčení rohovky nebo bělimy, může při dlouhodobém podávání kortikosteroidů dojít k jejich perforaci (proděravění).
Zvláštní opatrnosti je zapotřebí bezprostředně po operaci zákalu, může se zpomalit hojení a zvýšit výskyt tvorby puchýřků.
Opatrnost je nutná u pacientů trpících cukrovkou (diabetes melitus). Tito pacienti jsou předem náchylní ke zvýšení nitroočního tlaku a/nebo k tvorbě šedého zákalu (katarakty).
Nedoporučuje se užívání kontaktních čoček, protože může dojít k rozšíření výskytu mikroorganismů.
Léčivý přípravek obsahuje pomocnou látku benzalkonium-chlorid, který může způsobit dráždění očí. Vyvarujte se kontaktu přípravku s měkkými kontaktními čočkami. Odstraňte
kontaktní čočky před aplikací a počkejte nejméně 15 minut před opětovným nasazením.
Benzalkonium-chlorid odbarvuje měkké kontaktní čočky.


Spersadex Comp. a děti
Obecně je nutná zvýšená opatrnost při podávání kojencům ve stáří 28 dní až 3 měsíce věku a dětem do dovršení věku 2 let.


Těhotenství
Spersadex Comp. by neměl být užíván během těhotenství. Pokud jste těhotná, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


Kojení
Vzhledem k tomu, že se chloramfenikol vylučuje do mateřského mléka, neměl by být Spersadex Comp. podáván matkám, které kojí. Informujte lékaře o tom, že kojíte.


Řízení motorových vozidel a obsluha strojů
Pacienti, u kterých se vyskytne po použití přípravku Spersadex Comp. neostré vidění, nesmějí řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje a to do doby, dokud tyto příznaky nevymizí.


Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Spersadex Comp. se nesmí používat současně s lokálně (místně) aplikovanými baktericidními přípravky (jako např. s penicilinem, cefalosporinem, gentamicinem, tetracyklinem, polymyxinem B, vankomycinem, sulfadiazinem), protože bakteriostatická antibiotika mohou tlumit účinek léčiva s baktericidním účinkem. Z bezpečnostních důvodů by neměl být Spersadex Comp. podáván společně s léky, které by mohly vyvolat poruchy krvetvorby, např. se sulfonylureou, deriváty kumarinu, hydantoinem nebo methotrexátem.


3. JAK SE SPERSADEX COMP. POUŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá dávka přípravku je 1 kapka 3krát až 5krát denně do spojivkového vaku.
V akutních případech se aplikuje maximálně 1 kapka každou hodinu.


Dospělí
U starších jedinců není nutná úprava dávkování.


Děti
Zvláštní opatrnost je nutná při použití přípravku u kojenců mezi 28. a 90. dnem věku a dětem do dvou let. Spersadex Comp. nesmí být podáván novorozencům od 0. do 27. dne po narození.
Dávkovač zůstává sterilní do odlomení originálního uzávěru. Je nutné zabránit kontaktu špičky dávkovače s okem nebo okolní oční tkání, protože tak může dojít ke kontaminaci roztoku.
Jestliže je nutné do oka aplikovat více než jeden léčivý přípravek, musí být mezi aplikacemi jednotlivých přípravků dodržen interval nejméně 5 minut.
Přípravek nesmí být podáván déle než po dobu maximálně 10 dnů.
Pokud nedojde během tří dnů léčby ke zlepšení stavu, je nutné o tom informovat lékaře.
V případě náhodného požití přípravku dítětem se poraďte se svým lékařem.
Předávkování po místním používání nebylo popsáno.
Jestliže jste zapomněl/a užít Spersadex Comp. oční kapky:
Při vynechání několika dávek se poraďte s lékařem. Neužívejte však dvojitou dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Podobně jako všechny léky může mít i Spersadex Comp. nežádoucí účinky.
U citlivých pacientů se může objevit po vkápnutí pocit mírného pálení, svědění, zarudnutí, otoky, pocit cizího tělíska nebo jiné projevy podráždění, které nemají vliv na léčebný účinek. Hlášeny byly také pocity pálení, bodání nebo neostré vidění. Krátce po nakapání může pacient pocítit hořkou chuť v ústech. U pacientů se sklonem ke zvýšenému nitroočnímu tlaku se po opakovaném podávání přípravku může objevit přechodné zvýšení nitroočního tlaku s možností vývoje glaukomu (poškození očního nervu, ostrosti vidění, poruchy zorného pole).
I po místním dlouhodobém podávání chloramfenikolu byly vzácně popsány případy poruchy (útlumu) krvetvorby (aplastická anemie, pancytopénie, leukopénie, trombocytopénie a agranulocytóza).
Vzácně byly hlášeny anafylaktické a alergické reakce ve formě ekzému okrajů očních víček.
I při místním dlouhodobém podávání kortikoidů mohou vzniknout závažné celkové nežádoucí účinky, a to především u dětí.
Při dlouhodobé léčbě kortikoidy byl ojediněle pozorován vznik šedého zákalu, ztenčení až porušení rohovky.
Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším používání (podávání dětem) poraďte s lékařem a bez jeho porady lék dále nepoužívejte.


5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU SPERSADEX COMP.


Před prvním otevřením přípravek uchovávejte při teplotě 2°C – 8°C.
Po prvním otevření uchovávejte při teplotě 2°C – 25°C.
Nepoužívejte déle než 4 týdny po prvním otevření.
Po každém použití lahvičku pečlivě uzavřete.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

 

6. DALŠÍ INFORMACE

Další Informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

 

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 3.2.2012

 

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.