Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták PARALEN GRIP CHŘIPKA A KAŠEL

Humánní léčivý přípravek

PARALEN GRIP CHŘIPKA A KAŠEL

Paralen Grip chřipka a kašel


potahované tablety
paracetamolum, dextromethorphani hydrobromidum monohydricum, phenylephrini hydrochloridum

 

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

 

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je Paralen Grip chřipka a kašel a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Paralen Grip chřipka a kašel užívat
 3. Jak se Paralen Grip chřipka a kašel užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Paralen Grip chřipka a kašel uchovávat
 6. Obsah balení a další informace


1. Co je Paralen Grip chřipka a kašel a k čemu se používá

V tabletách Paralen Grip chřipka a kašel se příznivě uplatňuje kombinace paracetamolu (působí proti bolesti a horečce), fenylefrinu (uvolňuje dýchací cesty) a dextromethorfanu (tlumí kašel).
Paralen Grip chřipka a kašel je určen k odstranění příznaků chřipky a nachlazení doprovázených suchým kašlem a ucpaným nosem. Přináší úlevu od horečky, bolesti hlavy, bolesti v krku, bolesti svalů a kloubů, suchého kašle, uvolňuje ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny a tím usnadňuje dýchání.
Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 12 let s tělesnou hmotností nad 40 kg.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Paralen Grip chřipka a kašel užívat

Neužívejte Paralen Grip chřipka a kašel

 • jestliže jste alergický(á) na paracetamol, fenylefrin, dextromethorfan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • jestliže máte závažné onemocnění jater,
 • jestliže máte kašel s nadměrnou tvorbou hlenu,
 • jestliže trpíte závažnou formou určitého typu chudokrevnosti zvaného hemolytická anémie,
 • jestliže máte vysoký krevní tlak nebo onemocnění srdce a cév,
 • jestliže trpíte zvýšenou funkcí štítné žlázy (hypertyreóza),
 • jestliže máte cukrovku,
 • jestliže máte zelený zákal s úzkým úhlem (zvýšený nitrooční tlak),
 • jestliže současně užíváte:
 • léky k léčbě deprese či Parkinsonova onemocnění ze skupiny inhibitorů MAO nebo jste je užíval(a) v posledních 2 týdnech,
 • léky k léčbě deprese ze skupiny tricyklických antidepresiv,
 • léky na vysoký krevní tlak nebo srdeční onemocnění ze skupiny betablokátorů.
 • Pokud si nejste jisti, zda se vás uvedené týká, poraďte se se svým lékařem.


Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Paralen Grip chřipka a kašel se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • jestliže jste muž a máte zvětšenou prostatu,
 • jestliže máte průduškové astma,
 • jestliže trpíte nedostatkem enzymu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy,
 • jestliže máte onemocnění ledvin.
 • jestliže trpíte zvýšenou citlivostí na kyselinu acetylsalicylovou a/nebo nesteroidní léky proti zánětu a bolesti (NSAID).

Užívání vyšších než doporučených dávek paracetamolu (jedné z léčivých látek přípravku Paralen Grip chřipka a kašel) může vést k riziku závažného poškození funkce jater.
Paralen Grip chřipka a kašel užívejte pouze v případě, že máte chřipku nebo nachlazení, které jsou doprovázené suchým kašlem a ucpaným nosem. Pokud nemáte všechny uvedené příznaky a projevil se u vás jen některý z nich, měl(a) byste užívat jiné léčivé přípravky určené k léčbě tohoto příznaku.
Přípravek není určen pro děti mladší než 12 let.


Další léčivé přípravky a přípravek Paralen Grip chřipka a kašel
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.


O používání přípravku se poraďte se svým lékařem, pokud užíváte:
- některé léky ovlivňující srážení krve (např. warfarin nebo jiné látky působící proti účinku vitaminu K),
- léky podporující tvorbu hlenu a vykašlávání,
- léky na epilepsii (např. glutethimid, fenobarbital, fenytoin, primidon, karbamazepin, topiramát),
- léky na spaní, uklidnění a jiné léky tlumící centrální nervový systém,
- některá antibiotika (rifampicin, flukloxacilin),
- lék na HIV a AIDS zidovudin,
- lék k léčbě dny probenecid,
- lék na snížení tuků v krvi cholestyramin,
- léky na léčbu deprese ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy nebo tricyklických antidepresiv,
- jiné léky ovlivňující funkci jater
- kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky,
- léky na vysoký krevní tlak a na poruchy srdečního rytmu,
- léky a doplňky stravy obsahující třezalku tečkovanou.


Některé léky mohou ovlivnit vstřebávání paracetamolu, včetně těch užívaných k léčbě vysokého cholesterolu (cholestyramin) a k léčbě nevolnosti a zvracení (metoklopramid, domperidon).
Jestliže užíváte Paralen Grip chřipka a kašel, neužívejte jiné léky na chřipku a nachlazení nebo k omezení zduření nosní sliznice (dekongestiva) a jiné léky obsahující paracetamol.


Přípravek Paralen Grip chřipka a kašel s jídlem, pitím a alkoholem
Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, užívejte lék během jídla. Během léčby se nesmějí požívat alkoholické nápoje. Současné pití alkoholu může zvýšit riziko poškození jater.


Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Užívání přípravku Paralen Grip chřipka a kašel se v těhotenství a během kojení nedoporučuje.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje činnosti vyžadující zvýšenou pozornost (řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách). Pokud se však u vás během léčby objeví nežádoucí účinky, jako jsou bolesti hlavy, únava, malátnost nebo závratě, neměl(a) byste řídit dopravní prostředky ani obsluhovat stroje.


3. Jak se přípravek Paralen Grip chřipka a kašel užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


Dospělí a dospívající od 15 let
1–2 tablety podle potřeby až 4× denně, s časovým odstupem mezi jednotlivými dávkami nejméně 4 hod.
Jednu tabletu je vhodné podávat u osob s hmotností do 60 kg, osoby s hmotností nad 60 kg mohou užívat až 2 tablety v jedné dávce.
Nejvyšší jednotlivá dávka jsou 2 tablety.
Maximální denní dávka je 8 tablet Paralenu Grip chřipka a kašel za 24 hodin.
Dospívající 12–15 let s tělesnou hmotností nad 40 kg
1 tableta podle potřeby v časovém odstupu nejméně 4–6 hodin.
Maximální denní dávka je 6 tablet.


Pacienti se sníženou funkcí ledvin či jater
Před použitím přípravku se o úpravě dávkování poraďte s lékařem. Po posouzení vašeho zdravotního stavu vám může doporučit snížení dávek nebo prodloužení dávkovacího intervalu.
Tablety se polykají celé, doporučujeme zapít tekutinou. Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, užívejte lék během jídla. Obvyklá délka léčby je 3–5 dní.
Přípravek nepoužívejte bez porady s lékařem déle než 7 dnů.
Pokud se vaše obtíže zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, vyhledejte lékaře a poraďte se o dalším postupu.
Užívejte přípravek pouze tak, jak je doporučeno. Nepřekračujte lékařem předepsanou dávku. Byly hlášeny případy zneužití dextromethorfanu, včetně případů u dětí a dospívajících.


Jestliže jste užil(a) více přípravku Paralen Grip chřipka a kašel, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře, i když nejsou přítomny příznaky předávkování!


Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Paralen Grip chřipka a kašel
Pokud je třeba, užijte další dávku přípravku, jakmile si vzpomenete, dodržte však odstup mezi jednotlivými dávkami minimálně 4 hodiny a maximální denní dávku.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
V případě, že se u Vás objeví některý z následujících nežádoucích, přestaňte přípravek užívat a ihned vyhledejte lékařskou pomoc:
- nevolnost, kopřivka, náhlý otok (např. obličeje nebo hrdla), pocit tísně na hrudi spojený s dušností nebo ztíženým polykáním (příznaky anafylaxe). Frekvence výskytu výše uvedených nežádoucích účinků není známa.
- otok různých částí těla, nejčastěji v obličeji nebo v oblasti krku. Frekvence výskytu výše uvedených nežádoucích účinků není známa.
- Velmi vzácně byly hlášeny případy závažných kožních reakcí: závažné kožní reakce, kterým často předchází horečka, bolesti hlavy, bolest v krku, bolesti břicha (příznaky podobné chřipce). Kožní projevy bývají doprovázeny postižením sliznic, v podobě vředů v ústech, krku, nosu, na genitáliích a zánětu spojivek (červené a oteklé oči). Kožní vyrážka se může rozvinout v rozsáhlé plochy puchýřů a olupující se kůže.
Četnost výskytu výše uvedených závažných nežádoucích účinků nelze z dostupných údajů určit.


V následující tabulce jsou shrnuty další nežádoucí účinky, které se objevily v souvislosti s užitím léčivých látek přípravku, rozdělené do skupin podle frekvence výskytu:
Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 léčených):
- bolesti hlavy*, únava, malátnost, nespavost, závratě (točení hlavy)


Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 léčených):
- zhoršená výslovnost*


Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 léčených):
- kožní alergické reakce, vyrážka včetně závažných kožních reakcí


Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 léčených):
- pocit bušení srdce, změny krevního obrazu vč. závažného snížení počtu bílých krvinek, které může zvýšit pravděpodobnost infekce, rychlé mimovolní pohyby očí (nystagmus)*, zúžení průdušek, zvracení, průjem, zvýšení krevního tlaku, žloutenka


Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit):
- zánět jater, který může vést k akutnímu jaternímu selhání
- neurologické nálezy, jako jsou ospalost; točení hlavy; pocity na omdlení; porucha napětí svalů (dystonie), zejména u dětí
- psychotické poruchy, včetně halucinací a zmatenosti;
* byly pozorovány při vyšších dávkách dextromethorfanu.


Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
4/5webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. Jak přípravek Paralen Grip chřipka a kašel uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za zkratkou „EXP:“.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co obsahuje přípravek Paralen Grip chřipka a kašel
Léčivými látkami jsou paracetamolum 500 mg, dextromethorphani hydrobromidum monohydricum 15 mg, phenylephrini hydrochloridum 5 mg v 1 potahované tabletě.
Dalšími složkami jsou mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý kukuřičný škrob, sodná sůl kroskarmelosy, povidon 30, kyselina stearová 50 %.
Potahová vrstva obsahuje hypromelosu 2910/5, makrogol 6000, oxid titaničitý (E 171), simetikonovou emulzi SE4, mastek, hlinitý lak chinolinové žluti (E 104).


Jak přípravek Paralen Grip chřipka a kašel vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: žluté podlouhlé bikonvexní potahované tablety.
Balení obsahuje 12 nebo 24 potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 30.5.2014

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.