Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták ALMIRAL

Humánní léčivý přípravek

ALMIRAL

injekční roztok
diclofenacum natricum 75 mg / 3 ml

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je ALMIRAL a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ALMIRAL používat
 3. Jak se ALMIRAL používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak ALMIRAL uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. CO JE ALMIRAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Váš lék se jmenuje ALMIRAL. Léčivá látka je diklofenak.
Diklofenak je látka s protizánětlivým účinkem používaná k úlevě od bolesti, zánětu a ztuhlosti.
Diklofenak účinkuje tak, že potlačuje vznik látek podobných hormonům, které v těle působí zánět a bolest. Patří do skupiny léčiv, která se nazývají nesteroidní protizánětlivé látky (NSA).
ALMIRAL se používá k léčbě akutní bolesti u revmatických onemocnění jako je osteoartróza, revmatoidní artritida, bolest zad nebo dna, při akutní bolesti ledvin (např. při ledvinových kamenech), u akutního poranění a pooperační bolesti. Váš lékař Vám vysvětlí, na co Vás léčí a podá Vám další informace.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ALMIRAL POUŽÍVAT

Neužívejte ALMIRAL

 • jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • jestliže máte nebo jste měli žaludeční nebo duodenální vřed nebo krvácení ze zažívacího traktu
 • jestliže jste měli alergickou reakci, kožní vyrážku nebo dušnost po podání kyseliny acetylsalicylové nebo jiných léků proti bolesti
 • jestliže máte závažnou poruchu jater nebo ledvin
 • jestliže máte závažné srdeční selhání
 • pokud máte srdeční a/nebo cerebrovaskulární onemocnění (onemocnění mozku způsobené postižením mozkových cév), např. jste měl(a) srdeční infarkt, mozkovou mrtvici, drobnou cévní mozkovou příhodu nebo blokádu (ucpání) cév v srdci nebo mozku, nebo jste podstoupil(a) operaci k uvolnění blokády nebo bypass.
 • pokud máte nebo jste měl(a) potíže s krevním oběhem (onemocnění periferních tepen)
 • během posledních tří měsíců těhotenství
 • jestliže jste měli krvácení do zažívacího traktu nebo perforaci spojenou s předchozím užíváním NSA

Informujte lékaře před předepsáním ALMIRALU, pokud:

 • kouříte
 • máte diabetes (cukrovku)
 • máte anginu pectoris (srdeční onemocnění projevující se častou bolestí na hrudi), krevní sraženiny, vysoký krevní tlak, zvýšený cholesterol nebo zvýšené triglyceridy (tuky)

Výskyt nežádoucích účinků může být snížen podáváním nejnižší účinné dávky po nejkratší dobu nutnou ke zlepšení příznaků.
Při i.v. (intravenózním) použití
Souběžné použití NSA nebo antikoagulancií (léků tlumících krevní srážlivost), včetně heparinu v nízké dávce, krvácivost v anamnéze, potvrzené cerebrovaskulární (týkající se mozkových cév) krvácení v anamnéze nebo podezření na něj, operace s vysokým rizikem krvácení, hypovolemie (snížení objemu krve) nebo dehydratace (nedostatek vody v organizmu)

Upozornění a opatření Před užitím přípravku ALMIRAL se poraďte se svým lékařem:

 • jestliže užíváte jiné léky proti bolesti
 • jestliže jste starší pacient
 • jestliže máte onemocnění střeva jako Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida nebo jestliže
 • jste měli bolesti žaludku / pálení žáhy po podání léku proti bolesti
 • jestliže máte astma
 • jestliže jste těhotná (první a druhý trimestr), pokoušíte se otěhotnět nebo kojíte
 • jestliže máte nebo jste prodělali onemocnění srdce, ledvin nebo jater

Léky jako je diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je vyšší, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.
Pokud máte srdeční obtíže, prodělal(a) jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte), měl(a) byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.

Děti a dopívající
ALMIRAL injekční roztok není určen k léčbě dětí a mladistvých.

Další léčivé přípravky a ALMIRAL
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Zvláště důležité je informovat lékaře pokud užíváte následující léky:

 • Lithium (k léčbě depresí)
 • Digoxin (srdeční glykosid)
 • Antikoagulancia (léky k prevenci krevní srážlivosti, např. warfarin)
 • Antiagregancia (protidestičkové léky, léky působící proti zástavě krvácení)
 • Inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI, antidepresiva)
 • Antidiabetika (přípravky k léčbě cukrovky)
 • Cyklosporin a takrolimus (pro potlačení imunitního systému)
 • Metotrexát (k léčbě některých nádorových nebo revmatických onemocnění)
 • Chinolonová antibiotika (antimikrobiální látky)
 • Kortikosteroidy a jiné NSA včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy-2 (protizánětli­vé léky)
 • Diuretika (léky zvyšující tvorbu a vylučování moči)
 • Mifepriston (přípravek na ukončení těhotenství)
 • Antihypertensiva (léky na snížení krevního tlaku)
 • ACE inhibitory a antagonisté angiotensinu II (k léčbě vysokého krevního tlaku a srdečních obtíží)

Může být nutné upravit dávku nebo přerušit podávání léků, které mohou při současném podávání s ALMIRALEM zvyšovat riziko vzniku nežádoucích účinků.
Podle některých zdrojů může diklofenak účinkem na ovulaci poškozovat ženskou plodnost. Tento jev je vratný při přerušení léčby.

Těhotenství a kojení
ALMIRAL by neměl být předepisován v těhotenství, pokud to lékař nepovažuje za nevyhnutelné.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pokud máte po ALMIRALU závratě, neřiďte a neobsluhujte stroje.

ALMIRAL obsahuje disiřičitan sodný a benzylalkohol
Přípravek ALMIRAL obsahuje disiřičitan sodný, který může způsobit alergickou reakci včetně anafylaktické reakce (nevolnost, zčervenání kůže, svědění, kýchání, kopřivka, kašel, obtížné dýchání) a bronchospasmus (záchvatovité zúžení průdušek), především u pacientů s průduškovým astmatem nebo s alergií.
Přípravek ALMIRAL obsahuje benzylalkohol, který může způsobit toxické a alergické reakce u kojenců a dětí do 3 let.

3. JAK SE ALMIRAL UŽÍVÁ

ALMIRAL užívejte vždy přesně podle pokynů lékaře. Lékař určí dávkování podle závažnosti Vaší situace. Pokud si nejste něčím jisti nebo potřebujete více informací, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Obvyklé dávkování je jedna ampulka za den po dobu až dva dny. U těžkých případů (např. ledvinová kolika) může být výjimečně zvýšena denní dávka na 2 ampulky.
Obvykle se kapalina v ampulce nasaje do stříkačky a vpíchne do Vaší hýždě (intramuskulárně). Pokud jste v nemocnici, obsah ampulky může být naředěn a pomalu podáván do žíly (intravenózní infuze).

Jestliže jste použil(a) více ALMIRALU, než jste měl(a)
Neberte více léku, než vám bylo řečeno. Pokud nedopatřením dostanete větší dávku, uvědomte ihned lékaře nebo lékárníka nebo navštivte nejbližší nemocnici. Vždy s sebou vezměte balení léku a ukažte ho lékaři.

Jestliže jste zapomněl(a) použít ALMIRAL
Pokud vynecháte dávku, nechte si ji podat, jakmile si vzpomenete. Pokud je již téměř čas pro následující dávku, vynechanou dávku přeskočte a pokračujte jako dříve. Neberte dvojitou dávku.
Celková denní dávka by neměla překročit 150 mg.

Jestliže jste přestal(a) používat ALMIRAL
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 10 pacientů)

 • Nevolnost, zvracení, průjem, trávicí obtíže, bolest v nadbřišku, plynatost, nechutenství
 • Bolesti hlavy, závratě
 • Vyrážka
 • Potíže v místě vpichu jako lokální bolest nebo zatvrdnutí
 • Zvýšení hodnot jaterních testů

Méně časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 ze 100 pacientů)

 • Ospalost a zvýšená únava

Vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 1000 pacientů)

 • Gastritida (zánět žaludku), krvácení z trávicího traktu, zvracení krve, krvavý průjem, melena (dehtovitě černá stolice), vřed ve sliznici žaludku či dvanáctníku s nebo bez krvácení nebo perforací (prasknutí)
 • Kopřivka
 • Poruchy funkce jater včetně hepatitidy (zánět jater), v ojedinělých případech akutní, s nebo bez žloutenky
 • Celkové alergické reakce, včetně hypotenze (nízký tlak)
 • Bronchospasmus (zúžení průdušek s obtížným dýcháním)

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 10 000 pa­cientů)

 • Kolitida (tj. zánět tlustého střeva), včetně krvácivé kolitidy a vzplanutí ulcerózní kolitidy (tj. kolitidy provázené tvorbou vředů) nebo Crohnovy choroby, zácpa, stomatitida (zánět sliznice dutiny ústní), glositida (zánět sliznice jazyka), poškození jícnu, střevní striktury (zúžení), pankreatitida (zánět slinivky břišní)
 • Poruchy čití a chuti, brnění, poruchy paměti, dezorientace, poruchy vidění, poruchy sluchu, nespavost, noční můry, podrážděnost, křeče, deprese, psychotické reakce a úzkost, aseptická meningitida (nehnisavý zánět mozkových blan)
 • Kožní alergické reakce, ztráta vlasů, citlivost na světlo
 • Zhnisání a poškození tkáně v místě vpichu
 • Poruchy funkce ledvin
 • Poruchy krevního obrazu
 • Impotence
 • V souvislosti s léčbou NSA byly také hlášeny otoky, hypertenze (vysoký krevní tlak) a srdeční selhání.

Léky jako je ALMIRAL mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/…douci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK ALMIRAL UCHOVÁVAT

Můžete být požádáni, abyste Váš lék uchovali doma. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na štítku každé ampulky. Nepokoušejte se otevřít ampulky.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co ALMIRAL obsahuje

 • Léčivou látkou je sodná sůl diklofenaku. Jedna ampulka injekčního roztoku (3 ml) obsahuje diclofenacum natricum 75 mg.
 • Pomocnými látkami jsou propylenglykol, benzylalkohol, disiřičitan sodný, roztok hydroxidu sodného 1 mol/l, natrium-hydroxymethan­sulfinát a voda na injekci.

Jak ALMIRAL vypadá a co obsahuje toto balení
ALMIRAL je čirý, bezbarvý až téměř bezbarvý injekční roztok.
Ampulka z tmavého skla, PVC zásobník uzavřený PE fólií, krabička
Velikost balení: 1×3 ml, 10×3 ml, 100×3 ml
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Kypr

Tento příbalový leták byl naposledy revidován
7.11.2013

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.