Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták DILATREND 6,25

Humánní léčivý přípravek

Dilatrend 6,25

tablety
Carvedilolum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek Dilatrend a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dilatrend užívat
 3. Jak se přípravek Dilatrend užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Dilatrend uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Dilatrend a k čemu se používá

Přípravek Dilatrend obsahuje léčivou látku karvedilol, která patří mezi beta-blokátory a vazodilatátory (látky, které rozšiřují krevní cévy). Používá se v léčbě ischemické choroby srdeční, u mírného, středního i těžkého srdečního selhání (včetně léčby pacientů s poruchou funkce levé komory po akutním infarktu myokardu) a při léčbě vysokého krevního tlaku.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dilatrend užívat

Neužívejte přípravek Dilatrend

 • jestliže jste alergický(á) na karvedilol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
 • jestliže trpíte náhle zhoršeným závažným srdečním selháním nebo velkým zadržením tekutin v těle, kdy je nutné na podporu srdeční činnosti podávat nitrožilní léky
 • jestliže trpíte závažným onemocněním jater
 • jestliže máte průduškové astma
 • jestliže trpíte určitými typy poruch srdečního vedení (takzvaným AV blokem typu II a III, nebo tzv. sick sinus syndromem)
 • jestliže trpíte těžkým zpomalením srdečního rytmu (< 50 tepové frekvence) ve stavu šoku při selhání srdce
 • jestliže trpíte těžkým poklesem krevního tlaku (systolický krevní tlak < 85 mm Hg)

Upozornění a opatření
Před zahájením léčby přípravkem Dilatrend se poraďte se svým lékařem:

 • jestliže jste léčeni pro chronické srdeční selhání digoxinem, diuretiky a/nebo ACE inhibitory (digoxin a karvedilol zpomalují srdeční vedení).
 • jestliže máte diabetes (cukrovku). Léčba přípravkem Dilatrend může maskovat příznaky nízkého krevního cukru. Váš krevní cukr musí proto být pravidelně monitorován.
 • jestliže máte chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN) a neužíváte perorální či inhalační léky.
 • jestliže máte srdeční selhání doprovázené: nízkým krevním tlakem (systolický TK < 100 mm Hg), sníženým přísunem krve a kyslíku do srdce (ischemická choroba srdeční) a kornatěním tepen (ateroskleróza) a/nebo potížemi s ledvinami, měly by Vám být proto monitorovány funkce ledvin. Může být nutné snížení Vaší dávky.
 • jestliže nosíte kontaktní čočky. Dilatrend může snižovat produkci slz.
 • jestliže máte ischemickou chorobu dolních končetin (snížený přísun krve a kyslíku do dolních končetin) či trpíte poruchami periferní cirkulace krve (např. Raynaudův fenomén). Dilatrend může zhoršovat tyto příznaky.
 • jestliže máte zvýšenou činnost štítné žlázy, se zvýšenou produkcí hormonů štítné žlázy. Dilatrend může maskovat tyto příznaky.
 • jestliže užíváte Dilatrend a máte podstoupit operaci zahrnující anestezii. Měli byste se předem poradit s lékařem odpovědným za anestezii.
 • jestliže jste měl(a) těžkou alergickou reakci (např. na štípnutí hmyzem nebo na jídlo) nebo jestliže právě absolvujete, nebo máte podstoupit alergickou desenzibilizační terapii, protože Dilatrend může zeslabit účinek léků používaných na léčbu takových alergických reakcí.
 • jestliže máte lupénku.
 • jestliže máte velmi zpomalený puls (méně než 55 tepů za minutu).
 • jestliže užíváte současně blokátory kalciového kanálu nebo jiná antiarytmika, je nutno pečlivě sledovat EKG a krevní tlak.
 • jestliže máte nádor dřeně nadledvin.
 • jestliže trpíte Prinzmetalovou anginou pectoris nebo u pacientů s podezřením na toto onemocnění.
 • jestliže trpíte depresí či myasthenia gravis.

Přípravek Dilatrend se nesmí vysadit náhle a neměly by jím být léčeny těhotné a kojící ženy, děti a dospívající do 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Dilatrend
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Jestliže Vám je během léčby předepisován jiný lék, nezapomeňte informovat Vašeho lékaře, že užíváte přípravek Dilatrend.

Je obzvlášť důležité, aby byl Váš lékař informovaný o tom, že již užíváte:
Jiná antihypertenziva. Karvedilol může zvýšit účinky jiných současně podávaných léků na snížení krevního tlaku (např. antagonisté alfa1-receptoru) a léky, u kterých se snižování krevního tlaku projevuje jako vedlejší účinek, např. barbituráty (v léčbě epilepsie).
Verapamil, Diltiazem, Amiodaron (léčiva na léčbu nepravidelného srdečního rytmu). Karvedilol současně podávaný s těmito léky může způsobit poruchy srdečního vedení a může ojediněle dojít k poruchám srdečního rytmu. Proto je nutné, aby Vám byla pravidelně pečlivě sledována srdeční činnost (EKG) a krevní tlak. Váš lékař Vám tyto léky nebude podávat současně nitrožilně.
Digoxin (k léčbě srdečního selhání). Může dojít ke zvýšení hladiny digoxinu v krvi, proto je třeba hladiny digoxinu sledovat.
Klonidin (preparát k snížení krevního tlaku nebo pro léčbu migrény). Při současném užívání Dilatrendu a léků obsahujících léčivou látku klonidin je třeba při ukončení léčby nejprve vysadit
Dilatrend, a to několik dnů před postupným snižováním dávek klonidinu.
Inzulín nebo perorální antidiabetika (léky snižující hladinu krevního cukru). Jejich účinek na snižování hladiny krevního cukru může být zvýšen a příznaky nízké hladiny cukru v krvi mohou být zastíněny (zejména zvýšená tepová frekvence). Doporučuje se proto pravidelné sledování hladiny cukru u pacientů s cukrovkou.
Rifampicin (antibiotika užívaná k léčbě tuberkulózy). U pacientů, kteří užívají lék s léčivou látkou rifampicin (antibiotikum) mohou být hladiny karvedilolu v krvi snížené, a tím snížen i jeho účinek.
Cimetidin (lék k léčbě žaludečních vředů, pálení žáhy a refluxu žaludečních kyselin). Hladiny karvedilolu v krvi mohou být zvýšené, a tím zvýšen i jeho účinek.
Fluoxetin (lék užívaný na léčbu některých psychiatrických onemocnění) zvyšuje hladiny karvedilolu v krvi. Anestetika. Opatrnosti je třeba během celkové anestezie (celkové znecitlivění) vzhledem ke společnému tlumivému účinku karvedilolu a anestetik na srdeční rytmus a krevní tlak.
Cyklosporin (lék užívaný například po transplantaci srdce a ledvin). Zahájení léčby karvedilolem zvyšuje hladiny cyklosporinu v krvi, proto je nutné hladiny monitorovat a vhodně upravit dávky cyklosporinu. Nesteroidní antirevmatika (NSAR). Současné užívání NSAR může vést ke zvýšení krevního tlaku.
Betamimetika (léky používané na léčbu astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci). Karvedilol může snižovat účinek těchto léků.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Karvedilol se nemá užívat v průběhu těhotenství, pokud jeho možný prospěch nepřeváží možná rizika.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Cítíte-li při užívání přípravku Dilatrend 6,25 únavu nebo závrať, neměl(a) byste řídit nebo obsluhovat stroje. Měl(a) byste se vyvarovat konzumace alkoholu, protože může zhoršovat uvedené obtíže.

Důležité informace o některých složkách přípravku Dilatrend
Přípravek Dilatrend 6,25 obsahuje monohydrát laktózy a sacharózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Dilatrend užívá

Vždy užívejte přípravek Dilatrend přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování a četnost podání
Přesné dávkování určí vždy lékař a v průběhu zvyšování dávek musíte být trvale pod kontrolou ošetřujícího lékaře.

Léčba vysokého tlaku: Doporučená dávka na začátku terapie je 12,5 mg/den 1× denně po dobu prvních dvou dnů (u starších pacientů po dobu nejméně dvou týdnů). V dalších dnech se doporučuje dávkování 25 mg/den 1× denně.
Je-li nutno, může být dávka postupně zvyšována v intervalu nejméně dvou týdnů až do doporučené maximální dávky 50 mg/den 1× denně nebo rozděleně 2× denně, (doporučená maximální denní dávka pro starší pacienty je 50 mg podávaná v rozdělených dávkách).

Dlouhodobá léčba ischemické choroby srdeční:
Doporučená dávka na začátku léčby je 12,5 mg 2× denně po dobu prvních dvou dnů. Po této době je doporučené dávkování 25 mg 2× denně. Je-li to nutné, může být dávkování zvyšováno v intervalu nejméně dvou týdnů až na maximální doporučenou denní dávku 100 mg, podávanou v rozdělených dávkách (dvakrát denně). Doporučená maximální denní dávka pro starší pacienty je 50 mg podaná v rozdělených dávkách (dvakrát denně).
Léčba chronického srdečního selhání včetně léčby pacientů s dysfunkcí levé komory po akutním infarktu myokardu:
Dávkování musí být stanoveno individuálně a při postupném zvyšování přísně sledováno lékařem. Léčbu přípravkem Dilatrend lze zahájit u stabilizovaného pacienta s dlouhodobě zavedeným dávkováním léčby chronického srdečního selhání jiným přípravkem, bez známek zadržování tekutin. Doporučená dávka pro počátek léčby je 3,125 mg dvakrát denně po dobu dvou týdnů. Pacient musí být pod lékařským dozorem nejméně 3 hodiny po podání první dávky. Když pacient toto dávkování snáší, může být dávkování postupně zvyšováno v intervalu nejméně dvou týdnů na 6,25 mg dvakrát denně, následně 12,5 mg dvakrát denně a potom 25 mg dvakrát denně. Dávkování by se mělo zvyšovat na nejvyšší hladinu, kterou pacient snáší.
Dojde-li po nasazení přípravku Dilatrend ke změně příznaků onemocnění, je možno ji korigovat změnou dávkování léčivých přípravků používaných v léčbě srdečního selhání a nebo úpravou dávkování přípravku Dilatrend.
Maximální doporučená dávka u všech pacientů s těžkým chronickým selháním srdce a u pacientů s chronickým selháním srdce mírného až středního stupně, jejichž hmotnost je menší než 85 kg, je 25 mg dvakrát denně. U pacientů s chronickým selháním srdce mírného až středního stupně, jejichž hmotnost je vyšší než 85 kg, je maximální doporučená dávka 50 mg dvakrát denně.
U pacientů s poškozením ledvin není potřeba upravovat dávkování přípravku Dilatrend.

Způsob a cesta podání
Způsob použití: tablety se užívají při jídle a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Dilatrend, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Dilatrend, než jste měl(a), nebo jestliže děti náhodně užily tento přípravek, prosím kontaktujte svého lékaře, nemocnici, nebo zavolejte záchrannou službu kvůli poskytnutí informací o riziku a doporučení opatření, která máte učinit.
Příznaky předávkování mohou zahrnovat pocity na omdlení vzhledem k nepřiměřeně nízkému krevnímu tlaku, pomalé srdeční akci a ve vážných případech občasnému vynechání srdečního tepu. Mohou se objevit dechové obtíže, stažené dýchací cesty, malátnost, snížená úroveň vědomí a záchvaty křečí. Může dojít až k srdečnímu selhání a zástavě srdce.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Dilatrend
Nedělejte si starosti, pokud zapomenete užít svou dávku. Vezměte si ji, jakmile si vzpomenete, pokud to není krátce před užitím další dávky. Další tabletu užijte v běžnou dobu, dávky nezdvojnásobujte.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Dilatrend
Nepřerušujte léčbu, pokud se neporadíte s lékařem. Náhlé přerušení léčby může způsobit vedlejší účinky.
Lékař Vám poradí, jak postupně snížit a vysadit léčbu.
Užíváte-li současně přípravek obsahující klonidin, nikdy jej nevysazujte bez lékařského doporučení.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Dilatrend nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Mohou se vyskytnout závratě, bolesti hlavy a únava, slabost. Tyto nežádoucí účinky jsou obvykle mírné a vyskytují se zpravidla na začátku léčby. Může se vyskytnout sklíčenost, nespavost a vzácně nepříjemné pocity (například mravenčení, trnutí, svírání, pálení) v různých částech těla.
Může dojít ke snížení srdeční frekvence, krátké poruše vědomí a celkovému snížení nebo zvýšení krevního tlaku. Dále mohou vzniknout celkové i různě lokalizované otoky, příznaky přetížení cévního řečiště tekutinami. Méně často může dojít k poruše srdečního převodu a k srdečnímu selhání během zvyšování dávky, k příznakům anginy pectoris (včetně bolesti na hrudi) a k perifernímu edému. Méně často mohou vzniknout i poruchy periferního oběhu (studené končetiny, ischemická choroba dolních končetin, zhoršení příznaků u pacientů trpících přechodnými bolestmi dolních končetin při chůzi nebo Raynaudovým fenoménem – zbělení konečků prstů). Někteří pacienti mohou pociťovat nevolnost, průjem, bolesti břicha, zácpu a zvracení. Může vzniknout pocit ucpaného nosu, astmatu a dušnosti u pacientů, kteří mají k těmto stavům sklon, dále zánět horních cest dýchacích, průdušek nebo plic.

Může dojít ke snížení počtu krevních destiček, snížení počtu červených nebo bílých krvinek, ke zvýšení hladin jaterních enzymů. Může nadměrně stoupnout nebo klesnout hladina krevního cukru, zhoršit se kontrola hladiny krevního cukru. Může dojít k vzestupu tělesné hmotnosti a ke zvýšení hladiny cholesterolu. Může dojít ke kožní alergické reakci (např. vyrážka, zánět kůže, kopřivka, svědění) a alopecii (ztrátě vlasů). Velmi vzácně se mohou objevit závažné kožní nežádoucí účinky (např. erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza.
Někteří pacienti mají poruchy vidění. U pacientů s cévním onemocněním a/nebo zhoršenou funkcí ledvin může vzácně vzniknout akutní selhání ledvin a porucha ledvinných funkcí nebo infekce močových cest a poruchy močení.
Dále mohou vzniknout bolesti končetin, snížená tvorba slz, podráždění očí, sexuální impotence, poruchy vidění, pocit suchosti v ústech, deprese. Vlivem působení beta-blokátoru je možné, že se projeví také skrytá nebo zjevná cukrovka a zhorší se regulace krevní glukózy.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Dilatrend uchovávat

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Dilatrend obsahuje

 • Léčivou látkou je carvedilolum (karvedilol) 6,25 mg v jedné tabletě.
 • Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, sacharóza, povidon, krospovidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, žlutý oxid železitý.

Jak přípravek Dilatrend vypadá a co obsahuje toto balení
Dilatrend 6,25 – žluté kulaté tablety s oboustrannou půlicí rýhou, označené na jedné straně BM a na druhé straně F1, velikosti 7,0×2,4 mm.
Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Roche s.r.o., Dukelských hrdinů 52, 170 00 Praha 7, Česká republika

Tento příbalový leták byl naposledy schválen:
19.11.2013

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.