První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BRUFEN 600 MG - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

BRUFEN 600 mg

šumivé granule
(Ibuprofenum)

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Brufen 600 mg a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Brufen 600 mg užívat
 3. Jak se přípravek Brufen 600 mg užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Brufen 600 mg uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK BRUFEN 600 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Brufen 600 mg je nesteroidní antirevmatikum s výrazným účinkem snižujícím horečku (antipyretickým), tlumícím bolest (analgetickým) i u bolestivých stavů nerevmatického původu a s účinkem protizánětlivým (antiflogistickým). U nemocných s revmatickým onemocněním kloubů Brufen 600 mg zmenšuje bolest, ranní ztuhlost, místní příznaky zánětu (otok, zčervenání), a tím zvyšuje pohyblivost kloubů.

Přípravek Brufen 600 mg se užívá:

 • při revmatických onemocněních včetně bolesti zad
 • k léčbě mírné a střední bolesti u nerevmatických stavů jako např. bolesti hlavy včetně migrény, bolesti zubů, pooperační bolesti, bolesti při poraněních měkkých tkání jako je pohmoždění nebo podvrtnutí
 • při bolestech svalů a kloubů, které provázejí chřipková onemocnění
 • při bolestivé menstruaci
 • ke snižování horečky

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK BRUFEN 600 mg UŽÍVAT

Neužívejte přípravek

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku Ibuprofenum nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku Brufen 600 mg
 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné protizánětlivé léky, což se může projevovat jako průduškové astma, kopřivka nebo rýma
 • pokud se u Vás vyskytuje aktivní vřed žaludku či dvanáctníku nebo pokud se u Vás tyto potíže vyskytovaly opakovaně v minulosti
 • pokud trpíte poruchou krvetvorby nebo srážlivosti krve
 • jestliže jste v minulosti prodělal(a) krvácení z trávicího traktu, jež bylo vyvoláno léčbou nesteroidními protizánětlivý­mi léky
 • jestliže trpíte závažným srdečním selháváním
 • pokud trpíte závažným selháním jater
 • pokud trpíte závažným selháním ledvin (glomerulární filtrace nižší než 30 ml/min)

Přípravek nesmí užívat ženy ve 3. třetině těhotenství.
Přípravek nesmí pro vysoký obsah léčivé látky užívat děti do 12 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Brufen 600 mg je zapotřebí:
Pokud trpíte onemocněním trávicího traktu, můžete přípravek užívat pouze se zvýšenou opatrností, neboť u Vás může zvýšit riziko krvácení a dalších komplikací v trávicím traktu. U nemocných s chronickým zánětlivým střevním onemocněním (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba) může dojít ke zhoršení těchto onemocnění.

 • Jestliže trpíte astmatem, může u Vás přípravek Brufen 600 mg zvyšovat riziko vzniku bronchospasmu (křečovitého sevření průdušek).
 • Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte).
 • Pokud užíváte léky ovlivňující krevní srážlivost, může u Vás i Brufen 600 mg, podobně jako jiné léky z této skupiny, prodlužovat dobu krvácení nebo vést ke vzniku vředů.
 • Zvýšená opatrnost je nutná při těžké dehydrataci (odvodnění organismu). Tento stav může nastat např. v důsledku zvracení, průjmu nebo po větší operaci.
 • Pokud trpíte onemocněním ledvin, je nutné užívat přípravek Brufen 600 mg pouze se zvýšenou opatrností a vždy v nejnižší účinné dávce, neboť léčiva z této skupiny mohou zhoršit funkci ledvin. Stejná opatření platí i v případě, že trpíte vážnějším onemocněním jater.

Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, upozorněte na tuto skutečnost lékaře.
Léky jako je ibuprofen mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.
Vzácně byl u pacientů léčených ibuprofenem zaznamenán i výskyt “sterilního” zánětu mozkových blan. Výskyt tohoto onemocnění je však pravděpodobnější u pacientů, jež trpí onemocněním pojivové tkáně, patřícím mezi tzv. “kolagenózy”.
Přípravek Brufen 600 mg by neměl být podáván spolu s jinými nesteroidními protizánětlivý­mi léky.

Jako jiná nesteroidní antirevmatika i podávání přípravku Brufen 600 mg může maskovat známky infekčního onemocnění.
Přípravek patří do skupiny léků (nesteroidních antirevmatik), které mohou poškodit plodnost u žen. Z tohoto důvodu se jeho užití nedoporučuje u žen, které se pokoušejí otěhotnět, mají potíže s otěhotněním, nebo jsou pro tyto potíže vyšetřovány.
Po přerušení užívání dojde k úpravě.
Riziko vzniku nežádoucích účinků stoupá se zvyšující se dávkou přípravku a u starších osob, pacienti by proto měli zahajovat léčbu nejnižší možnou dávkou a v léčbě pokračovat nejkratší možnou dobu, nutnou k léčbě příznaků.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Kyselina acetylsalicylová, jiné protizánětlivé léky (včetně tzv. inhibitorů COX-2), léky ovlivňující srážlivost krve (např. warfarin), léky působící proti shlukování krevních destiček, kortikoidy a léky k léčbě deprese, zvané SSRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu), zvyšují riziko vzniku nežádoucích účinků v oblasti zažívacího ústrojí včetně krvácení a vzniku žaludečního vředu.
Ibuprofen může zvýšit hladinu lithia, digoxinu a fenyotinu (léku užívaného k léčbě epilepsie), methotrexátu a srdečních glykosidů v krvi a tím zvýšit jejich nežádoucí účinky.
Ibuprofen může snižovat účinky léků užívaných k léčbě vysokého krevního tlaku (např. tzv. ACE inhibitorů) a močopudných léků (tzv. diuretik). Diuretika mohou zároveň zvyšovat nežádoucí účinky ibuprofenu.
Ibuprofen snižuje účinek léků snižujících hladinu kyseliny močové v krvi (např. probenecid, sulfinpyrazon).
Při současném užití s chinolonovými antibiotiky (např. nolicin, ofloxin, ciplox) může ibuprofen zvýšit riziko vzniku křečí způsobených těmito antibiotiky. Ibuprofen může potlačovat účinek léků s kyselinou acetylsalicylovou (např. anopyrin, acylpyrin) na shlukování krevních destiček.

Užívání ibuprofenu může také zvyšovat možné nežádoucí účinky až toxické působení těchto léčiv: takrolimus, zidovudin, cyklosporin, mifepriston.
Ibuprofen může prodloužit vylučování aminoglykosidů z organismu.
Ibuprofen může zvyšovat účinky léčiv k léčbě diabetu, obsahující deriváty sulfonylmočoviny. Při současném užití těchto léčivy byly vzácně zaznamenány případy hypoglykémie.
Rostlinné přípravky: přípravky obsahující jinan dvoulaločný (ginkgo biloba) mohou zvyšovat riziko krvácení, pokud jsou užívány současně s ibuprofenem.

Užívání přípravku Brufen 600 mg s jídlem a pitím
Přípravek Brufen 600 mg se doporučuje užívat po jídle nebo během jídla.
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Ibuprofen se nesmí podávat ve třetí třetině těhotenství. Jeho podávání se však nedoporučuje během celého těhotenství a v průběhu porodu. Pouze na výslovné doporučení lékaře můžete přípravek užívat během první a druhé třetiny těhotenství a v období kojení.
Přípravek Brufen 600 mg může způsobovat problémy s otěhotněním. Po přerušení užívání dojde k úpravě. Musíte informovat lékaře, jestliže chcete otěhotnět nebo máte problémy s otěhotněním.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při léčbě ibuprofenem může dojít ke zpomalení reakcí pacienta. U některých pacientů užívajících ibuprofen se mohou objevit např. závratě, točení hlavy nebo zrakové změny. Neřiďte vozidlo a neobsluhujte stroje, pokud máte pocit, že na vás přípravek Brufen 600 mg takto působí.

Důležité informace o některých složkách přípravku Brufen 600 mg
Přípravek obsahuje sacharosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Obsah sacharosy v jednom sáčku je 1,0 g, toto je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.
V jednom sáčku přípravku je obsaženo 9 mmol (197 mg) sodíku. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK BRUFEN 600 mg UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Brufen 600 mg přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka přípravku pro dospělé a mladistvé od 12 let je 1 sáček Brufenu 600 mg 2 – 3 krát denně.
U těžkých a akutních případů může lékař denní dávku zvýšit až do 2400 mg, rozdělených do několika dávek. Dávka 2400 mg denně by však neměla být překročena.
U starších pacientů (nad 65 let) není nutná úprava dávkování.
Sáček se vysype do sklenice, zalije vodou a míchá do rozpuštění. Po rozpuštění je přípravek určen k okamžité spotřebě.
Přípravek Brufen 600 není určen dětem a dospívajícím do 12 let věku.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Brufen 600 mg, než jste měl(a)
Příznaky předávkování jsou nevolnost, zvracení, závrať, bolesti břicha, letargie, sucho v ústech, křeče a zřídka ztráta vědomí nebo útlum dýchacího systému. V případě vážného předávkování může dojít k selhání ledvin a poškození jater.
Při podezření na předávkování nebo náhodné požití přípravku dítětem navštivte ihned lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Brufen 600 mg
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Abyste zamezil(a) nepříjemnému pocitu při polykání či pocitu pálení v hrdle, rozmíchejte granule v dostatečném množství vody.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Brufen 600 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s užíváním přípravku Brufen 600 mg jsou stejné jako nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s léčbou jinými nesteroidními protizánětlivými léky. Během léčby se mohou vyskytnout zažívací obtíže, jako je nevolnost, zvracení, zácpa, průjem, plynatost, poruchy trávení, bolesti břicha, vředový zánět sliznice dutiny ústní a krvácení z trávicího traktu (např. krev ve stolici, zvracení krve).
Ojediněle se může objevit zánět žaludku, vřed na dvanáctníku a žaludeční vřed či perforace trávicího ústrojí a zhoršení chronických střevních zánětů, jako je Crohnova choroba či ulcerózní kolitida.
Přecitlivělost při léčbě ibuprofenem se může projevit jako nespecifická alergická reakce (kopřivka, svědění) až šokový stav či nadměrná reakce dýchacího traktu zahrnující např. astma, zhoršení astmatu, zúžení průdušek nebo dušnost, dále se mohou vyskytnout některá kožní onemocnění, včetně vyrážek různého druhu, svědění, kopřivky, tečkovitého krvácení do kůže, otoků na různých místech organismu při zvýšené propustnosti cév a ojediněle puchýřnatých zánětů kůže (včetně epidermální nekrolýzy a Stevens-Jonsonova syndromu).
Při léčbě přípravkem Brufen 600 mg se mohou vyskytnout otoky, zvýšení krevního tlaku a zcela výjimečně i selhávání srdce.
Ojediněle se mohou objevit deprese, zmatenost, bolesti hlavy, porucha čití, závrať, ospalost, poruchy vidění, zánět zrakového nervu, ušní šelesty, zánět jater, žloutenka, zvýšená citlivost kůže na sluneční záření, různé formy poruch ledvinných funkcí (projevující se přítomností bílkoviny v krvi, drti či krve v moči, zadržováním tekutin nebo otoky).
Může dojít ke snížení počtu některých krevních elementů (např. červených či bílých krvinek, destiček).
Při léčbě ibuprofenem se také vyskytly případy rýmy, nespavosti, únavy, úzkosti, poruch sluchu (které jsou pouze přechodné) a velmi vzácně i snížení počtu bílých krvinek.
Při výskytu závažnějších reakcí jako otok obličeje nebo dušnost, poruchy vidění, zvracení krve nebo černě zbarvená stolice, přerušte užívání přípravku a ihned vyhledejte lékaře.
Užívání léčiv jako Brufen 600 mg může být spojeno s mírně zvýšeným rizikem srdečního infarktu (infarkt myokardu) nebo mozkové mrtvice.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Užívání léčiv jako Brufen 600 mg může být spojeno s mírně zvýšením rizikem srdečního infarktu nebo mozkové mrtvice.
Při užívání přípravku byly hlášeny nepříjemné pocity při polykání a pálení v hrdle nebo ústech.

5. JAK PŘÍPRAVEK BRUFEN 600 mg UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Brufen 600 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné do: Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.
Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Brufen 600 mg obsahuje Léčivou látkou je Ibuprofenum 600 mg v 1 sáčku
Pomocnými látkami jsou: kyselina jablečná, sodná sůl sacharinu, sacharóza, povidon, hydrogenuhličitan sodný, uhličitan sodný, pomerančové aroma, natrium-lauryl-sulfát.

Jak přípravek Brufen 600 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Brufen 600 mg jsou jemné bílé šumivé granule s pomerančovou příchutí.
Každé balení obsahuje 10, 20, 30 nebo 40 sáčků

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Abbott GmbH Co. KG, Wiesbaden, Německo

Výrobce
AbbVie S.R.L., Campoverde di Aprilia, Itálie

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
29.5.2013

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.